1.2. Phạm vi của công tác kiểm sát thi hành án dân sự.

Căn cứ Điều 4 Qui chế KSTHA thì phạm vi của Công tác kiểm sát thi hành án dân sự được thực hiện từ khi các bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật hoặc chưa có hiệu lực pháp luật nhưng được thi hành ngay theo qui định của pháp luật dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh, thương mại, lao động, quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp… cho đến khi bản án, quyết định đó được thi hành xong.