3.2. Hoạt động của Kiểm sát viên khi kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính ở cấp giám đốc thẩm, tái thẩm.

3.2.1. Hoạt động của Kiểm sát viên trước phiên toà giám đốc thẩm, tái thẩm

- Xác định tính hợp pháp của kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án cấp dưới phải bảo đảm các quy định tại các điều 210, 211, 214,215, 233 và Điều 236 Luật TTHC.

- Xác định vi phạm pháp luật của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị. Đối với vụ án do Viện kiểm sát kháng nghị, Kiểm sát viên phải đọc lại hồ sơ vụ án (hồ sơ kiểm sát), tập trung vào vi phạm pháp luật của bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Toà án đã được phân tích trong quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát, các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án chứng minh cho quan điểm kháng nghị của Viện kiểm sát.

- Lập hồ sơ kiểm sát: Hồ sơ kiểm sát ở thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm cũng có những tài liệu tương tự như hồ sơ kiểm sát ở thủ tục sơ thẩm và có thêm bản án (quyết định) sơ thẩm, bản án (quyết định) phúc thẩm bị kháng nghị, đơn khiếu nại, quyết định kháng nghị, bản trình bày quan điểm của Viện kiểm sát về kháng nghị của Toà án.

- Chuẩn bị đề cương để tham gia phiên toà:

+ Đối với vụ án mà quan điểm của Kiểm sát viên thống nhất với kháng nghị của Toà án thì việc chuẩn bị đề cư¬ơng để tham gia phiên toà giám đốc thẩm, tái thẩm cần có các căn cứ pháp luật để xác định bản án (quyết định) bị kháng nghị có vi phạm pháp luật về nội dung hoặc thủ tục tố tụng không.

+ Đối với vụ án mà quan điểm của Kiểm sát viên không thống nhất với kháng nghị của Toà án thì Kiểm sát viên phải chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án có giá trị cao nhất cho phán quyết của Toà án có bản án (quyết định) bị kháng nghị nhưng Kiểm sát viên cho là phù hợp với quy định của pháp luật để trình bày trước phiên toà giám đốc thẩm, tái thẩm.

+ Đối với vụ án do Viện kiểm sát kháng nghị, Kiểm sát viên phải chuẩn bị các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, các căn cứ pháp luật nêu trong quyết định kháng nghị, dự kiến những tình huống mà Hội đồng giám đốc thẩm, tái thẩm có thể sẽ hỏi tới để bảo vệ quan điểm nêu trong quyết định kháng nghị.

- Dự thảo quan điểm của VKSND về kháng nghị của Toà án.

3.2.2. Hoạt động của Kiểm sát tại phiên toà giám đốc thẩm, tái thẩm:

- Theo quy định của pháp luật, thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm được Toà án có thẩm quyền tiến hành theo quy định tại Điều 223 Luật TTHC.

- Thành phần của Hội đồng giám đốc thẩm, tái thẩm được quy định tại các điều 21, 29 Luật tổ chức TAND và và Điều 218 Luật TTHC.

- Phiên toà giám đốc thẩm, tái thẩm không có sự tham gia của các đương sự (trừ trường hợp Toà án thấy cần thiết phải nghe ý kiến của họ trước khi quyết định). Khi giải quyết kháng nghị, Hội đồng giám đốc thẩm, tái thẩm chỉ xem xét phần nội dung trong vụ án bị kháng nghị.

- Nhiệm vụ của của Kiểm sát viên tại phiên toà là:

+ Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Hội đồng giám đốc thẩm, tái thẩm và những người tham gia phiên toà được Toà án triệu tập (nếu có).

+ Tham gia tranh luận bảo vệ quan điểm của Viện kiểm sát (quan điểm kháng nghị của Viện kiểm sát hoặc quan điểm của Viện kiểm sát đối với kháng nghị của Toà án).

+ Khi thực hiện các nhiệm vụ trên đây, Kiểm sát viên tiến hành các thao tác nghiệp vụ tương tự như khi tham dự phiên toà phúc thẩm. Điểm khác căn bản ở giai đoạn này là Kiểm sát viên sử dụng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và căn cứ pháp lý để bảo vệ quan điểm kháng nghị của Viện kiểm sát hoặc đưa ra quan điểm đối với kháng nghị của Toà án.

+ Cần lưu ý là tại phiên toà giám đốc thẩm, tái thẩm, khi gặp những trường hợp không đủ căn cứ để bảo vệ quan điểm kháng nghị của Viện kiểm sát thì Kiểm sát viên không được điều chỉnh hoặc rút kháng nghị mà phải đề nghị Hội đồng xét xử cho tạm hoãn phiên toà, sau đó đề xuất, xin ý kiến Lãnh đạo viện về việc rút kháng nghị. 

3.2.3. Hoạt động của Kiểm sát viên sau khi kết thúc phiên tòa giám đốc thẩm, tái thẩm.

- Kiểm sát bản án, quyết định của Toà án. Nếu phát hiện có sai sót thì yêu cầu Toà án khắc phục. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì đề xuất việc kiến nghị.

- Làm báo cáo kết quả kiểm sát xét xử: Báo cáo kết quả kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm được làm thành các bản để báo cáo Lãnh đạo Viện, lưu vào hồ sơ kiểm sát và gửi Viện kiểm sát cấp trên (đối với Viện kiểm sát tỉnh, thành phố). Nội dung báo cáo phải nêu rõ quan điểm của Viện kiểm sát tại phiên toà đối với kháng nghị của Toà án, quan điểm của Hội đồng giám đốc thẩm, tái thẩm đối với kháng nghị của Viện kiểm sát. Sau phiên toà phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm của Toà án cấp tỉnh và của Toà giám đốc TAND tối cao, nếu phát hiện bản án, quyết định có vi phạm pháp luật nghiêm trọng thuộc một trong các quy định tại Điều 210 và Điều 233 Luật TTHC, Kiểm sát viên phải chuẩn bị đầy đủ căn cứ, làm văn bản đề xuất với Viện trưởng kèm hồ sơ vụ án để Viện trưởng báo cáo lên Viện trưởng VKSND tối cao xem xét việc kiến nghị theo thẩm quyền.

 

- Sắp xếp hồ sơ kiểm sát để có tài liệu lưu trữ, theo dõi rút kinh nghiệm.