PHẦN 2. THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ.

 VBQPPL:

 

 1.                       Bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009).
 2.                       Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 .
 3.                       Hiến pháp năm 1992 (được sửa đổi, bổ sung năm 2001) ;
 4.                       Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;
 5.                       Quy chế xử lý tin báo, tố giác tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Ban hành kèm theo Quyết định số 144/QĐ-ĐT/2003 ngày7 tháng 11 năm 2003 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao).
 6.                       Quy chế công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra các vụ án hình sự (Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-VKSTC ngày 02/01/2008 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao)
 7.                       Thông tư liên tịch số 03/TTLT-BNV-BQP-BTC-BYT-VKSNDTC-TANDTC ngày 24/9/1997 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Y tế, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn việc áp dụng bắt buộc chữa bệnh.
 8.                       Thông tư số 02/2005/TTLT-VKSTC-TATC-BCA-BQP-BTP ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo.
 9.                       Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 07/9/2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về quan hệ phối hợp giữa cơ quan điều tra và VKS trong việc thực hiện một số quy định của BLTTHS (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 05/2005);
 10.                  Thông tư liên tịch số 02/2006/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BYT ngày 18/5/2006 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế Hướng dẫn thi hành về tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với người đang chấp hành hình phạt tù bị bệnh nặng (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 02/2006)
 11.                  Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-KSNDTC-TTRCP-BCA-BQP ngày 23 tháng 5 năm 2006 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Thanh tra chính phủ - Bộ Công an- Bộ Quốc phòng về quan hệ phối hợp trong việc phát hiện điều tra, xử lý các vụ có dấu hiệu tội phạm do cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố
 12.                  Thông tư liên tịch số 2462/2007/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA ngày 19 tháng 11 năm 2007 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Tòa án nhân dân tối cao – Kiểm toán nhà nước – Bộ Quốc phòng- Bộ Công an quy định việc trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về phòng, chống tham nhũng
 13.                  Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-VKSNDTC-BCA –TANDTC ngày 27/8/2010 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao – Bộ Công an- Tòa án nhân dâ tối cao Hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung (gọi tắt là Thông tư liên tịch số 01/2010)