2. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SÁT VIÊN KHI KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÀNH CHÍNH.