1.2. Hoạt động kiểm sát việc lập hồ sơ vụ án hành chính.

- Kiểm tra xác định tính hợp pháp, kịp thời, đầy đủ, khách quan trong quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ xác minh, lập hồ sơ của Toà án bằng các hoạt động:

+ Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu để xác định tính hợp pháp và giá trị chứng minh của tài liệu, chứng cứ. Giá trị chứng minh của tài liệu, chứng cứ phụ thuộc vào nguồn gốc xuất xứ và thủ tục thu thập, xác minh của Toà án.

+ Xác minh thêm hoặc yêu cầu Toà án trưng cầu giám định, xác minh làm rõ tài liệu, chứng cứ.

+ Sau khi xác định tính hợp pháp của từng tài liệu, chứng cứ, Kiểm sát viên tiến hành tổng hợp, phân tích, đánh giá tính khách quan của các tài liệu, chứng cứ đó. Nếu tài liệu, chứng cứ thiếu khách quan, chỉ có lợi cho một bên, thì kịp thời yêu cầu Toà án khắc phục.

- Kiểm tra lại tính hợp pháp trong việc thụ lý vụ án:

+ Kiểm sát viên căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Kiểm sát viên kiểm tra lại tính hợp pháp trong việc thụ lý: Người khởi kiện và quyền khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, đối tượng khởi kiện và nội dung việc kiện có thuộc thẩm quyền của Toà án hay không.

+ Tập trung nghiên cứu những vướng mắc hoặc thay đổi, bổ sung của tài liệu, chứng cứ so với hồ sơ ban đầu. Những vấn đề cần được bổ sung tài liệu, chứng cứ hoặc xác minh thêm nếu không có điều kiện tự mình tiến hành thì yêu cầu Toà án khắc phục. Trường hợp hồ sơ vụ án chưa đủ cơ sở để giải quyết thì Kiểm sát viên yêu cầu Toà án bổ sung.

- Ở thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm hoặc tái thẩm, hoạt động kiểm sát lập hồ sơ vụ án phài tập trung làm rõ những nội dung quyết định của bản án, quyết định bị kháng cáo, kháng nghị; những tài liệu, chứng cứ có liên quan do Toà án đã giải quyết vụ án dùng làm căn cứ để nhận định, phán quyết và những tài liệu chứng cứ mới bổ sung sau kháng cáo, kháng nghị.

- Kiểm sát viên cần lưu ý một số vấn đề sau:

+ Nghiên cứu đơn kiện: Kiểm sát viên phải nghiên cứu kỹ đơn kiện và đối chiếu với các tài liệu có liên quan để xác định tính hợp pháp của việc kiện; xác định tư cách của người khởi kiện, người đại diện hoặc người được uỷ quyền, xác định bên bị kiện thông qua tên, tuổi, địa chỉ, chữ ký của người kiện; xác định thời hiệu khởi kiện còn hay hết thông qua ngày, tháng, năm khởi kiện, đối chiếu với các tài liệu khác; đánh giá được tính hợp pháp trong các yêu cầu của nguyên đơn, xác định ai là người bị kiện, ai là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

+ Nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ do nguyên đơn xuất trình và Toà án xác minh thu thập để xác định tính hợp pháp của các tài liệu chứng cứ, xem xét các diễn biến về quan điểm, yêu cầu của nguyên đơn, những thay đổi về nội dung yêu cầu của người khởi kiện.

+ Nghiên cứu các tài liệu chứng cứ do bên bị kiện giải trình và những tài liệu chứng cứ do Toà án xác minh thu thập để xác định tính hợp pháp của quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật buộc thôi việc cán bộ, công chức bị khiếu kiện (xem xét thẩm quyền ban hành quyết định hoặc thẩm quyền thực hiện hành vi bị khiếu kiện; xem xét những căn cứ mà bên bị kiện dựa vào đó để ban hành quyết định hoặc thực hiện hành vi bị khiếu kiện).

+ Nghiên cứu quan điểm của bên bị kiện về việc kiện thông qua quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và các tài liệu, chứng cứ mà bên bị kiện dùng để bảo vệ quan điểm của mình.

+ Nghiên cứu những tài liệu, chứng cứ của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, thông qua việc đánh giá các tài liệu, chứng cứ để xác định những ai là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, quan điểm và yêu cầu hợp pháp của từng người. Kiểm sát viên phải lưu ý những thay đổi trong yêu cầu của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, vì những thay đổi đó có thể dẫn đến sự thay đổi về bản chất vụ án.