1. HOẠT ĐỘNG CỦA KIỂM SÁT VIÊN KHI KIỂM SÁT VIỆC THỤ LÝ, LẬP HỒ SƠ CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH.