Phần 7. CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÀNH CHÍNH.

VBQPPL

1. Luật Hiến pháp 2013

2. Luật tổ chức VKSND 2014; 

3. Luật khiếu nại 2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại

4. Luật Tố tụng hành chính năm 2015 (gọi tắt là Luật TTHC 2015);

5. Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính ban hành kèm theo Quyết định 282/QĐ – VKSTC ngày 01/8/2017 của Viện trưởng VKSNDTC (gọi tắt là Quy chế 282)

6. Thông tư liên tịch số 03/2016/TTLT – VKSNDTC - TANDTC ngày 31/8/2016 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân về việc thi hành một số quy định của Luật TTHC.