2.2. Kiểm sát việc đưa bản án, quyết định dân sự của Tòa án ra thi hành.

- Khi kiểm sát bản án, quyết định dân sự, Viện kiểm sát cần kiểm sát các hoạt động sau của Cơ quan thi hành án nhằm bảo đảm:

+ Việc ra quyết định thi hành án theo đúng quy định tại các điều 7, 30, 35, 36 Luật THADS sửa đổi, bổ sung năm 2014; Điều 377, 383 BLTTDS;

+ Việc Thủ trưởng Cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án đúng thẩm quyền quy định tại Điều 35 Luật THADS sửa đổi, bổ sung năm 2014.

+ Việc Thủ trưởng Cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành án trong những trường hợp ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu của người được thi hành án đúng quy định về quyền yêu cầu tại Điều 7, thời hạn ra quyết định khi có đơn yêu cầu tại khoản 2 Điều 36 Luật THADS sửa đổi, bổ sung năm 2014.

+ Việc Thủ trưởng Cơ quan thi hành án chủ động ra quyết định thi hành án phải tuân theo đúng quy định tại Điều 36 Luật THADS sửa đổi, bổ sung năm 2014. Căn cứ khoản 1 Điều 36 Luật THADS thì Thủ trưởng Cơ quan thi hành án chủ động ra quyết định thi hành phần bản án, quyết định sau đây: Hình phạt tiền, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, án phí; Trả lại tiền, tài sản cho đương sự; tịch thu sung quỹ nhà nước, tịch thu tiêu huỷ vật chứng, tài sản; thu hồi quyền sử dụng đất và tài sản khác thuộc diện sung quỹ nhà nước; quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

+ Căn cứ để ra quyết định thi hành án: Bản án, quyết định dân sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc trong trường hợp chưa có hiệu lực pháp luật nhưng được thi hành ngay theo đúng quy định tại Điều 2 Luật THADS sửa đổi, bổ sung năm 2014, Điều 376 BL TTDS;

+ Nội dung quyết định thi hành án phải đúng nội dung bản án, quyết định của Toà án.