PHẦN 8. KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ.

VBQPPL

1.        Bộ luật tố tụng dân sự năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2011(gọi tắt là BLTTDS);

2.        Luật thi hành án dân sự năm 2008 (gọi tắt là Luật THADS)

2a.     Luật thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung năm 2013

3.        Luật phá sản năm 2004;

4.        Luật trọng tài thương mại năm 2010;

5.        Pháp lệnh 10/2009/PL-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc án phí, lệ phí toà án ;

6.        Nghị quyết 24/2008/NQ-QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự

7.        Nghị định số 164/2004/NĐ-CP ngày 14/09/2004 của Chính phủ về kê biên đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án;

8.        Nghị định 173/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/09/2004 quy định về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự (gọi tắt là Nghị định 173/2004/NĐ-CP);

9.        Nghị định 58/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/07/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự (gọi tắt là Nghị định 58/2009/NĐ-CP);

9.a. Nghị định 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/07/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về thủ tục thi hành án dân sự

10.     Nghị định 74/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/09/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự;

11.     Thông tư liên tịch 68/2006/TTLT-BTC-BTP ngày 26/07/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính về kinh phí tổ chức cưỡng chế thi hành án dân sự;

12.     Thông tư liên tịch 05/2006/TTLT-BTP-BCA ngày 29/08/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Công an về hướng dẫn việc trang bị, quản lý và sử dụng công cụ hỗ trợ của cơ quan thi hành án dân sự

13.     Thông tư 91/2010/TT-BTC ngày 17/06/2010 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự;

14.     Thông tư liên tịch 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày 26/07/2010 của Bộ Tư pháp, Toà án Nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự;

15.     Thông tư liên tịch 144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22/09/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự

16.     Quyết định 136/2005/QĐ-TTg ngày 09/06/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án dân sự;

17.     Quyết định số 73/2007/QĐ-TTg ngày 25/05/2007 về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia cưỡng chế thi hành án dân sự

 

18.     Quy chế công tác Kiểm sát thi hành án ban hành kèm theo Quyết định số 807/2007/QĐ-VKSTC ngày 25/7/2007 của Viện trưởng VKSND tối cao (sau đây gọi tắt là Quy chế KSTHA);