3. MỘT SỐ BIỂU MẪU.

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

… (1) …….

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

________________________________

Số:…./QĐ-VKS(P4)

…….., ngày ….. tháng ….. năm …….

QUYẾT ĐỊNH

Trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại .........(2)........

- Căn cứ Điều 26, Điều 27 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002; - - - - Căn cứ Điều 141 Luật thi hành án hình sự;

- Căn cứ Thông tư liên ngành số 02/TTLN ngày 6/9/1989 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ công an) và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác giam, giữ, cải tạo và kiểm sát việc giam, giữ, cải tạo.

- Thực hiện kế hoạch công tác năm . . . . . . .

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 Trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại . . . . .(2) . . . . . . . . . ; thời điểm kiểm sát từ (3). . . . . ..

Điều 2. Phân công đồng chí . . . . . . . . . ; chức vụ . . . . . . . .- Trưởng đoàn và các đồng chí . . . . . . . . chức vụ . . . . . . . . . .tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Yêu cầu đồng chí . . . . . . . (4) . . . . . . . . . . báo cáo bằng văn bản, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan và tạo điều kiện thuận lợi để cuộc kiểm sát đạt kết quả. (Kèm theo Quyết định là kế hoạch kiểm sát trực tiếp)/.

Nơi nhận:                                                                                                      VIỆN TRƯỞNG

- …(2)........... (Để thực hiện);

- VKSND cấp trên trực tiếp (để báo cáo);

- ……(5).......;

- Lưu VTh, HSKS.

Chú thích

(1) Ghi tên Viện kiểm sát nhân dân ban hành quyết định này.

(2) Ghi tên đơn vị VKSND tiến hành kiểm sát trực tiếp.

(3) Ghi rõ thời điểm tiên hành kiểm sát (từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm)

(4)Ghi chức danh thủ trưởng đơn vị VKSND tiến hành kiểm sát.

(7) Ghi những nơi cần nhận văn bản để báo cáo, để lưu, để biết, để phối hợp theo chỉ đạo của Lãnh đạo đơn vị.

 

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

… (1) …….

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

________________________________

Số:…./QĐ-VKS(P4)

V/v yêu cầu kiểm tra và thông báo kết quả

…….., ngày ….. tháng ….. năm …….

 

Kính gửi: ................................................. (2)

- Căn cứ khoản 4 Điều 27 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

- Căn cứ Điều 1 4 1 Luật thi hành án hình sự.

- Căn cứ ................................................................(3);

Xét thấy có vi phạm xảy ra tại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4); Để có cơ sở kết luận những vi phạm pháp luật nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .yêu cầu:

1 Ông (bà)...............(2)....................tổ chức kiểm tra về những việc làm. vi phạm nêu trên xảy ra tại . . . ..(5). . ..và có biện pháp xử lý theo thẩm quyên.

2. Tổ chức kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật bằng văn bản cho Viện kiểm sát nhân dân . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu này theo quy định tại Điều 29 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002.

3. Viện kiểm sát nhân dân ......(1)..........cử đồng chí ............, chức vụ . trực tiếp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện yêu cầu này./.

Nơi nhận:                                                                                                     VIỆN TRƯỞNG

- Như trên (Để thực hiện);

- ……(6).......;

- Lưu VTh, HSKS.

Chú thích

(1) Ghi tên Viện kiểm sát nhân dân ban hành văn bản yêu cầu.

(2) Ghi chức danh thủ trưởng đơn vị cần yêu cầu kiểm tra và thông báo kết quả (Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam hoặc Giám thị trại giam). (3) Ghi nội dung vi phạm, cần yêu cầu kiểm tra.

(4) Ghi tên đơn vị có vi phạm cần kiểm tra.

(5) Ghi tên đơn vị thực hiện yêu cầu kiềm tra.

(6) Ghi những nơi cần nhận văn bản để báo cáo, để lưu, để biết, để phối hợp theo chỉ đạo của Lãnh đạo đơn vị.

 

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

… (1) …….

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

________________________________

Số:…./KN-VKS(P4)

…….., ngày ….. tháng ….. năm …….

KHÁNG NGHỊ

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN . . . ..(1) . . . . . . ..

- Căn cứ Điều 26, Điều 27 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

- Căn cứ Điều 141 Luật thi hành án hình sự;

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và các biên bản làm việc đã thu thập được trong quá trình kiểm sát tại ..(2). . . và các đơn vị liên quan . . .(3)..; Viện kiểm sát nhân dân . ( 1 ) xác định tại Quyết định số . . ngày . . tháng . . . năm . . . của . . (2) . . . có các vi phạm pháp luật như sau:

Những vi phạm pháp luật (nhóm theo dạng vi phạm phân tích) (4)

- Vi phạm …………………………………………………………………

- Vi phạm ......................................................................................................

KHÁNG NGHỊ

Để đảm bảo cho việc quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù theo đúng quy định của pháp luật; Viện kiểm sát nhân dân .(l ) . . . yêu cầu ông (bà) . . . (2) . . . đình chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặc bổ sung (hoặc bãi bỏ) Quyết định số Ngày . . . ngày . . năm . . . có vi phạm pháp luật nêu trên.

Theo quy định tại Điều 29 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002, yêu cầu ông (bà) . . . . .(2) . . thực hiện kháng nghị này và trả lời cho Viện kiểm s át nhân dân . . . ( 1 ) . . . . . trong thời hạn 1 5 ngày kể từ ngày nhận được bản kháng nghị này./.

Nơi nhận:                                                                                                           VIỆN TRƯỞNG

-….. (2)........... (Để thực hiện);

- VKSND cấp trên trực tiếp (để báo cáo);

- … (5) ……..

- Lưu VTh, HSKS.

Chú thích

(l) Ghi tên Viện kiểm sát nhân dân ban hành quyết định này.

(2) Ghi tên đơn vị VKSND tiến hành kiểm sát trực tiếp.

(3) Ghi tên những đơn vị có liên quan đã xác minh, kiểm sát.

(4) Phân tích vi phạm của Quyết định có vi phạm (theo nhóm).

(5) Ghi những nơi cần nhận văn bản để báo cáo, để lưu, để biết, để phối hợp theo chỉ đạo của Lãnh đạo đơn vị.

 

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

… (1) …….

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

________________________________

Số:…./KN-VKS(P4)

…….., ngày ….. tháng ….. năm …….

 

KHÁNG NGHỊ

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN . . . . .(l) . . . . . . ..

- Căn cứ Điều 26, Điều 27 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

- Căn cứ Điều 141 Luật thi hành án hình sự;

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và các biên bản làm việc đã thu thập được trong quá trình kiểm sát tại ..(2). . và các đơn vị liên quan . .(3)..; Viện kiểm sát nhân dân . .(l) xác định việc làm của ..(2). . . có các vi phạm pháp luật như sau:

Những vi phạm pháp luật (nhóm theo dạng vi phạm phân tích) (4)

- Vi phạm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Vi phạm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KHÁNG NGHỊ

Để đảm bảo cho việc quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù theo đúng quy định của pháp luật; Viện kiểm sát nhân dân ..(l). . yêu cầu ông (bà) (2). . chấm dứt việc làm có vi phạm pháp luật nêu trên và xử lý người vi phạm pháp luật.

Theo quy định tại Điều 29 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002, yêu cầu ông (bà). . . ..(2) . . . thực hiện kháng nghị này và trả lời cho Viện kiểm sát nhân dân . . . (l ) . . . . . trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản kháng nghị này./.

Nơi nhận:                                                                                                 VIỆN TRƯỞNG

- …..(2)........... (Để thực hiện);

- VKSND cấp trên trực tiếp (để báo cáo);

-….. (5).......;

- Lưu VTh, HSKS.

Chú thích

(l) Ghi tên Viện kiểm sát nhân dân ban hành quyết định này.

(2) Ghi tên đơn vị VKSND tiến hành kiểm sát trực tiếp.

(3) Ghi tên những đơn vị có liên quan.

(4) Phân tích vi phạm của Quyết định có vi phạm (theo nhóm).

(6) Ghi những nơi cần nhận văn bản để báo cáo, để lưu, để biết, để phối hợp theo chỉ đạo của Lãnh đạo đơn vị.

 

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

… (1) …….

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

________________________________

Số:…./QĐ-VKS(P4)

…….., ngày ….. tháng ….. năm …….

 

QUYẾT ĐỊNH TRẢ TỰ DO

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN . . . . . . . . . . . . .(1)..

- Căn cứ khoản 1 Điều 28 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002.

- Căn cứ tài liệu hồ sơ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..(2)

- Xét thấy: Việc tiếp tục tạm giam,(tạm giữ, chấp hành án) đối với ...(3)..

là không có căn cứ và trái pháp luật;

 

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1. Trả tự do cho người bị giam (giữ, đang chấp hành án phạt tù) không có căn cứ và trái pháp luật, có lai lịch dưới đây: (4)

Họ và tên. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..; năm sinh. . . . . . . . . . .

Hộ khẩu thường trú:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Bắt ngày. . . . . . . . . . . . .; về hành vi (tội). . . . . . . . . . . . . .

Lý do trạm do: ....................................................................

Điều 2. Yêu cầu Ông (bà) . . . . . . (5) . . . . . . . .có trách nhiệm thi hành ngày Quyết định này, kể từ ngày nhận Quyết định . . . (nếu . . . ..(3) không bị giam giữ về một tội khác./.

Nơi nhận:                                                                                                        VIỆN TRƯỞNG

- Như Điều 2 (Đê thực hiện);

- VKSND cấp trên trực tiếp (đê báo cáo);

- (6).......;

Lưu VTh, HSKS.

Chú thích

(1) Ghi tên Viện kiểm sát nhân dân ban hành quyết định này.

(2) Ghi tóm tắt nội dung hồ sơ hoặc tài liệu do đơn vị nào cung cấp. . . .

(3) Ghi họ và tên người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù không có căn cứ, trái pháp luật ra quyết định trả tự do.

(4) Ghi rõ lai lịch người bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù không có căn cứ, trái pháp luật ra quyết định trả tự do.

(5) Ghi tên đơn vị thực hiện yêu cầu kiểm tra.

(6) Ghi những nơi cần nhận văn bản để báo cáo, để lưu, để biết, để phối hợp theo chỉ đạo cửa Lãnh đạo đơn vị.

 

 

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

… (1) …….

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

________________________________

Số:…./KL-VKS-P4

…….., ngày ….. tháng ….. năm …….

 

KẾT LUẬN

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác

quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại

…........ (2)............

Căn cứ các Điều 26, 27, 28 và 29 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002.

Căn cứ Điều 141 Luật thi hành án hình sự.

Viện kiểm sát nhân dân . . . . . . . . . . . . . . . có các đồng chí : (3)

Đã tiên hành kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù tại ..(2)..(…thời điểm từ…. ..(.4)…..

Sau khi nghe báo cáo ….. và tiến hành kiểm tra …….. có kết luận (5).

I. TÌNH HÌNH SỐ LIỆU PHẠM NHÂN (6)

II. TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT

1. Ưu điểm (7)

1.1 Về thủ tục, hồ sơ.

1.2. Về công tác phân loại quản lý, tổ chức giam giữ

1.3. Việc thực hiện các chế độ đối với phạm nhân.

- Chế độ giáo dục, học tập, đánh giá việc xếp loại thi đua và giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù; công tác đặc xá?

- Chế độ sinh hoạt giải trí:

- Về xếp loại thì đua chấp hành hình phạt tù:

- Chế độ ăn, mặc, ở và phòng, chữa bệnh cho phạm nhân.

- Việc thực hiện chế độ thăm gặp, nhận gửi thư, quà, bán hàng căng tin cho phạm nhân.

- Chế độ lao động và việc sử dụng kết quả lao động của phạm nhân (lưu ý kiểm sát việc sử dụng quỹ 26%).

- Về tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù

2. Những vi phạm tồn tại (8).

2.1.Về thủ tục, hồ sơ.

- Những vi phạm của các cơ quan có trách nhiệm trong công tác quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù.

- Vi phạm của giám thị Trại giam trong quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù.

2.2. Về công tác quản lý giam giữ.

- Việc phân loại quản chế và tổ chức giam giữ theo loại.

- Thực hình chấp hành nội quy quy chế trạm giam? Tổng số lượt vi phạm nội quy quy chế bị xử lý kỷ luật…

- Kết quả công tác kiểm tra, kiểm soát buồng giam.

2.3. Việc thực hiện các chế độ đối với phạm nhân.

- Chế độ giáo dục, học tập:

- Chế độ sinh hoạt giải trí:

- Về xếp loại thi đua chấp hành hình phạt tù:

- Chế độ ăn mặc, ở và phòng, chữa bệnh cho phạm nhân.

- Việc thực hiện chế độ thăm gặp, nhận gửi quà, bán hàng căng tin cho phạm nhân.

- Chế độ lao động và việc sử dụng kết quả lao động của phạm nhân (lưu ý kiểm sát việc sử dụng quỹ 26%).

- Về tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.

3. Nguyên nhâ của vi phạm. (9)

3.1. Nguyễn nhân khách quan:

3.2. Nguyên nhân chủ quan:

III. KIẾN NGHỊ, KHÁCH NGHỊ (10)

- Trên cơ sở các vi phạm qua kiểm sát đã phát hiện, áp dụng các quy phạm pháp luật hiện hành kháng nghị yêu cầu chấm dứt vi phạm.

- Những thiếu sót trong quản lý và giáo dục, việc thực hiện chế độ chính sách cần kiến nghị phòng ngừa hạn chế vi phạm.

Kết luận này đã được công bố trước Ban giám thị …… (2)…….. Yêu cầu đồng chí Giám thị tổ chức thực hiện và thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát nhân dân …. (1)….. biết theo quy định của pháp luật./.

 

Nơi nhận:

TL.VIỆN TRƯỞNG (12)

-… (2)……. (Để thực hiện);

- VKSND cấp huyện trực tiếp (để báo cáo);

-…… (11) …..;

- Lưu VTh, HSKS.

KIỂM SÁT VIÊN

 

Chú thích:

(1) Ghi tên VKSND tiến hành kiểm sát (tỉnh A hoặc huyện B)

(2) Tên đơn vị Viện kiểm sát nhân dân tiến hành kiểm sát (trại giam A . )

(3) Ghi cụ thể họ tên, chức danh từng người tham gia đoàn kiểm sát (chú ý trưởng đoàn ghi trước)

(4) Ghi thời điểm Viện kiểm sát nhân dân tiến hành kiểm sát .

(5) Đánh giá sơ lược trình tự tiến hành kiểm sát để có kết luận.

(6) Số liệu phạm nhân lấy trong thời điểm kiểm sát (nêu các tiêu chí số liệu cụ thể phục vụ cho công tác thống kê, báo cáo từng thời điểm theo yêu cầu của ngành)

(7) Đánh giá các ưu điểm theo 3 nội dung (nếu có). Riêng nội dung cuối cùng trong nội dung (l.3) tùy thuộc vào yêu cầu của công tác kiểm sát cos thực hiện hay không thực hiện.

(8) Nêu cụ thể các vi phạm, tồn tại theo từng nhóm nội dung ở phần ưu điểm (nếu có), phải nêu cụ thể từng vi phạm đã vi phạm vào điều, khoản của Văn bản pháp luật nào?

(9) Từ các vi phạm đánh giá nguyên nhân của những vi phạm (khách quan, chủ quan).

(10) Tùy từng loại vi phạm mà "kiến nghị" hoặc là kháng nghị" không nêu cả 02 nội dung này. Kháng nghị, kiến nghị đơn vị bị kiểm sát thực hiện những nội dung cụ thể để khắc phục, loại trừ vi phạm.

(11) Gửi đơn vị có liên quan (nếu cần thiết) theo chỉ đạo của Lãnh đạo đơn vị;

(12) Căn cứ vào Luật ban hành văn bản để ghi cụ thể, nếu Kiểm sát viên và trưởng đoàn (kể cả trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng 4) thì ghi như mẫu; nếu Viện trưởng là trưởng đoàn thì bỏ chữ (TL) hoặc Phó viện trưởng là trưởng đoàn thì thay chữ (TL) bằng chữ (KT)