2.9. Kiểm sát việc thi hành án hình sự theo các hiệp định tương trợ tư pháp.

- Căn cứ vào các điều khoản quy định tại các hiệp định tương trợ tư pháp mà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết với các nước, Viện kiểm sát có thẩm quyền ra quyết định ủy thác tư pháp về thi hành án hình sự và kiểm sát việc dẫn độ của cơ quan Công an cùng cấp trong việc thi hành án, quyết định của Tòa án và nhận người bị kết án do nước ngoài ủy thác, bảo đảm đúng người, đúng quy định trong các hiệp định tư pháp mà các nước đã ký kết.

- Riêng Hiệp định tư pháp về dân sự, hình sự giữa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, từ năm 2000 đến nay, Viện trưởng VKSND các tỉnh trước khi thực hiện việc dẫn độ, ủy thác thi hành án phải báo cáo Viện trưởng VKSND tối cao.

 

- Kiểm sát việc dẫn độ về thi hành án theo quy định tại Điều 343 BLTTHS.