2.8. Kiểm sát việc Tòa án cho người bị kết án hưởng thời hiệu thi hành án.

- Căn cứ để kiểm sát việc Toà án cho hưởng thời hiệu được quy định tại Điều 55 BLHS, quy định không áp dụng thời hiệu tại Điều 56 BLHS.

 

- Để kiểm sát, Viện kiểm sát phải chủ động nắm bắt được những trường hợp Toà án cho hưởng thời hiệu thi hành án, yêu cầu Tòa án cung cấp các tài liệu để làm rõ căn cứ, điều kiện cho hưởng thời hiệu, qua đó phát hiện ra các vi phạm pháp luật trong việc cho hưởng thời hiệu thi hành án để áp dụng các quyền hạn khác nhằm khắc phục các vi phạm đó.