2.6. Kiểm sát việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

- Điều 311 BLTTHS quy định điều kiện và thẩm quyền áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Chương X luật thi hành án hình sự quy định về thi hành biện pháp tư pháp trong đó có thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Khi kiểm sát việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh, Kiểm sát viên phải kiểm sát những vấn đề sau:

- Thẩm quyền đề nghị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh, hồ sơ đưa người vào cơ sở bắt buộc chữa bệnh

 - Kiểm sát các hoạt động của cơ quan có trách nhiệm trong việc  đưa người vào cơ sở bắt buộc chữa bệnh:

- Kiểm sát việc tổ chức điều trị cho người bị bắt buộc chữa bệnh:

- Kiểm sát việc đình chỉ thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh:

 

- Kiểm sát việc giải quyết trường hợp người bị bắt buộc chữa bệnh chết