2.5. Kiểm sát thi hành án phạt trục xuất.

Khi kiểm sát việc thi hành án phạt trục xuất, Kiểm sát viên phải bảo đảm các chủ thể liên quan đến việc thực hiện án phạt quản chế thực hiện đúng các quy định tại các điều từ 96 đến 102 Luật thi hành án hình sự; Theo đó, kiểm sát các nội dung:

- Kiểm sát quyết định thi hành án phạt trục xuất

- Kiểm sát việc thông báo thi hành án phạt trục xuất theo qui định tại Điều 97 Luật THAHS.

- Kiểm sát hồ sơ thi hành án phạt trục xuất, đảm bảo hồ sơ phải được lập đúng thời hạn, phải có đủ giấy tờ, tài liệu theo quy định tại khoản 2 Điều 98 Luật THAHS và Điều 7 Thông tư liên tịch 07/2011.

- Kiểm sát quyết định chỉ định nơi cư trú

- Kiểm sát các trường hợp người phải chấp hành án phạt trục xuất bỏ trốn (Điều 100 Luật THAHS, Điều 10 Thông tư liên tịch 07/2011); trường hợp người phải chấp hành án phạt trục xuất bị bệnh hoặc chết (Điều 11 Thông tư liên tịch 07/2011), giải quyết cho nhận tử thi, hài cốt, tro cốt người bị trục xuất (Điều 12 Thông tư liên tịch 07/2011) và việc tiến hành buộc rời khỏi lãnh thổ Việt Nam (Điều 101 Luật THAHS, Điều 14 Thông tư liên tịch 07/2011).

 

Việc thi hành hình phạt trục xuất, trên thực tế không nhiều, Viện kiểm sát phải chủ động nắm được những trường hợp phải thi hành quyết định trục xuất, phối hợp với cơ quan có trách nhiệm thi hành án để giám sát việc thi hành án hoặc yêu cầu cơ quan này cung cấp các tài liệu, văn bản có liên quan để kiểm sát. Sau khi việc thi hành hình phạt trục xuất hoàn thành, Kiểm sát viên phải ghi vào sổ theo dõi, đồng thời xây dựng hồ sơ kiểm sát về trường hợp đó để lưu trữ.