2.4. Kiểm sát việc thi hành án phạt cấm cư trú, quản chế.

2.4.1. Kiểm sát thi hành án phạt cấm cư trú

Khi kiểm sát việc thi hành án phạt cấm cư trú, Kiểm sát viên phải bảo đảm các chủ thể liên quan đến việc thực hiện án phạt cấm đi khỏi nơi cư trú thực hiện đúng các quy định tại các điều từ 82 đến 88 Luật thi hành án hình sự; Cụ thể:

- Kiểm sát thủ tục thi hành án phạt cấm cư trú:

- Kiểm sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án về cư trú:

- Kiểm sát việc thực hiện nghĩa vụ của người chấp hành án phạt cấm cư trú:

- Kiểm sát thủ tục miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại:

- Kiểm sát việc cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt cấm cư trú:  

Kiểm sát viên cần chú ý kiểm sát: Thủ tục thi hành án phạt cấm cư trú; Thủ tục miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại; Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án cư trú và Ủy ban nhân dân cấp xã không được đến cư trú trong việc thi hành án phạt cấm đi khỏi nơi cư trú theo quy định tại các điều 82, 83, 86, 88 Luật thi hành án hình sự

2.4.2. Kiểm sát thi hành án phạt quản chế

Khi kiểm sát việc thi hành án phạt quản chế, Kiểm sát viên phải bảo đảm các chủ thể liên quan đến việc thực hiện án phạt quản chế thực hiện đúng các quy định tại các điều từ 89 đến 95 Luật thi hành án hình sự; Cụ thể kiểm sát các nội dung:

- Kiểm sát thủ tục thi hành án phạt quản chế:

- Kiểm sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án phạt quản chế về cư trú:

- Kiểm sát việc thực hiện nghĩa vụ của người chấp hành án phạt quản chế:

- Kiểm sát việc giải quyết trường hợp người chấp hành án phạt quản chế đi khỏi nơi quản chế:

- Kiểm sát thủ tục cấp giấy chứng nhận đã chấp hành xong án phạt quản chế.

- Kiểm sát thủ tục miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại:

Kiểm sát viên cần chú ý kiểm sát: Thủ tục thi hành án phạt quản chế; việc giải quyết trường hợp người chấp hành án phạt quản chế đi khỏi nơi quản chế; Thủ tục miễn chấp hành thời hạn quản chế còn lại; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chấp hành án phạt quản chế về cư trú và việc bảo đảm quyền của người bị quản chế theo quy định của pháp luật.