2.3. Kiểm sát việc thi hành án treo, án phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ.

2.3.1. Kiểm sát việcthi hành án treo

Khi kiểm sát việc thi hành án treo, Kiểm sát viên tiến hành kiểm sát các hoạt động sau:

- Kiểm sát việc ra quyết định thi hành án và gửi quyết định thi hành án

- Kiểm sát việc thi hành án treo

- Kiểm sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội trong việc giám sát, giáo dục người được hưởng án treo.

- Kiểm sát việc lao động, học tập của người được hưởng án treo

- Kiểm sát việc chấp hành pháp luật của các cơ quan có liên quan trong việc xét rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo (đảm bảo theo quy định tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC, - Kiểm sát thủ tục xét rút ngắn thời gian thử thách

- Kiểm sát việc bổ sung hồ sơ thi hành án treo của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội, được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo.

- Kiểm sát việc giải quyết trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc

Để kiểm sát, Viện kiểm sát phải có sổ theo dõi việc thi án treo và bằng các phương thức kiểm sát phù hợp. Có thể trực tiếp kiểm sát tại cơ quan, địa phương nơi có người bị kết án đang chấp hành bản án để nắm bắt hoạt động thi hành án tại đây. Việc trực tiếp kiểm sát có thể tiến hành theo định kỳ thời gian. Nếu phát hiện có vi phạm pháp luật như: Chính quyền địa phương không cử người giám sát, theo dõi, giáo dục người bị kết án, không có những hoạt động quản lý người bị kết án, v.v… thì Viện kiểm sát phải kháng nghị hoặc kiến nghị yêu cầu khắc phục, chấn chỉnh các vi phạm.

- Ngoài việc sử dụng quyền trực tiếp kiểm sát, các Viện kiểm sát có thể định kỳ theo thời gian sử dụng quyền yêu cầu cơ quan chính quyền địa phương nơi có người thi hành án tự kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra cho Viện kiểm sát biết. Sau khi có báo cáo kết quả kiểm tra, Viện kiểm sát đánh giá và xử lý các thông tin để phát hiện vi phạm pháp luật và có biện pháp khắc phục.

2.3.2. Kiểm sát thi hành án phạt cảnh cáo

Hình phạt cảnh cáo được thi hành ngay tại phiên tòa. Chính vì vậy khi kiểm sát việc thi hành án phạt cảnh cáo, Kiểm sát viên chỉ kiểm sát việc Tòa án đã xét xử sơ thẩm gửi bản án cho người bị phạt cảnh cáo, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội nơi người bị phạt cảnh cáo cư trú hoặc làm việc, Sở Tư pháp nơi Tòa án đã xét xử sơ thẩm có trụ sở theo quy định tại Điều 71 Luật THAHS.

2.3.3. Kiểm sát thi hành án cải tạo không giam giữ

Khi kiểm sát việc thi hành án phạt cải tạo không giam giữ, Kiểm sát viên tiến hành kiểm sát các hoạt động sau:

- Kiểm sát quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ;

- Kiểm sát thủ tục thi hành quyết định thi hành án phạt cải tạo không giam giữ;

- Kiểm sát việc giám sát, giáo dục người chấp hành án của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao; Việc lao động, học tập của người chấp hành án;

- Kiểm sát thủ tục giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ theo quy định tại Điều 77 Luật THAHS và Điều 6 Thông tư liên tịch số 09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn việc giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú còn lại

- Kiểm sát mức giảm thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ: Theo quy định tại Điều 7 Thông tư liên tịch số 09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ mỗi năm được xét giảm thời hạn chấp hành án một lần, mỗi lần có thể được giảm từ ba tháng đến chín tháng.

- Kiểm sát thủ tục xét giảm

- Kiểm sát thủ tục miễn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ

 

Để kiểm sát thi hành phạt cải tạo không giam giữ, Viện kiểm sát phải có sổ theo dõi việc thi án treo và có thể áp dụng các phương thức kiểm sát việc thi hành án treo để thực hiện.