2.2. Kiểm sát thi hành án tử hình.

2.3.1. Kiểm sát quyết định thi hành án tử hình

Viện kiểm sát kiểm sát việc ra quyết định thi hành án tử hình nhằm đảm bảo thủ tục ra quyết định và việc gửi quyết định thi hành án tử hình được thực hiện theo đúng quy định tại Điều 54 Luật Thi hành án hình sự.

2.3.2. Kiểm sát thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi đưa ra thi hành

Viện kiểm sát phải kiểm sát việc thực hiện các thủ tục xem xét bản án tử hình trước khi bản án được đưa ra thi hành theo quy định tại Điều 258 BLTTHS và hướng dẫn tại Mục II Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Hội đồng thẩm phán toà án nhân dân tối cao Hướng dẫn thi hành một số quy định trong Phần thứ năm “Thi hành bản án và quyết định của Toà án” của BLTTHS

2.3.3. Kiểm sát việc quyết định thành lập Hội đồng thi hành án tử hình

Viện kiểm sát phải kiểm sát việc Chánh án Toà án ra văn bản yêu cầu thành lập Hội đồng thi hành án tử hình theo đúng quy định tại Điều 55 Luật Thi hành án hình sự.

2.3.4. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Hội đồng thi hành án tử hình và việc quản lý Hồ sơ thi hành án tử hình của Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu

Viện kiểm sát phải kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Hội đồng thi hành án tử hình theo quy định tại Điều 56 Luật Thi hành án hình sự

2.3.5. Kiểm sát việc thực hiện chế độ quản lý giam, giữ

Viện kiểm sát phải kiểm sát việc thực hiện chế độ quản lý giam giữ, ăn, mặc, ở, sinh hoạt, gửi và nhận thư, nhận đồ vật, tiền mặt, gặp thân nhân, chăm sóc y tế… đối với phạm nhân nhằm đảm bảo các chế độ trên được thực hiện đầy đủ. Theo quy định tại Điều 57 Luật Thi hành án hình sự, chế độ quản lý giam giữ, ăn, ở, mặc, sinh hoạt, gửi và nhận thư, nhận đồ vật, tiền mặt, gặp thân nhân, chăm sóc y tế đối với người bị kết án tử hình trong thời gian chờ thi hành án thực hiện theo quy định của pháp luật về tạm giam.

2.3.6. Kiểm sát việc hoãn thi hành án tử hình

Viện kiểm sát phải kiểm sát tính có căn cứ của việc ra quyết định hoãn thi hành án tử hình của Hội đồng thi hành án tử hình, bảo đảm việc hoãn thi hành án tử hình tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Các trường hợp hoãn thi hành án tử hình phải tuân theo quy định tại Điều 58 Luật Thi hành án hình sự và theo quy định tại Điều 259 BLTTHS.

2.3.7. Kiểm sát trình tự thi hành án tử hình

Viện kiểm sát phải kiểm sát việc thi hành án tử hình theo đúng các quy định tại Điều 59 Luật Thi hành án hình sự và Điều 8 Nghị định số 82/2011/NĐ-CP ngày 6/9/2011 Quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

2.3.8. Kiểm sát việc giải quyết việc xin nhận tử thi, hài cốt của người bị thi hành án tử hình

Viện kiểm sát kiểm sát việc giải quyết việc xin nhận tử thi, hài cốt của người bị thi hành án tử hình theo quy định tại Điều 60 Luật Thi hành án hình sự,

* Khi kiểm sát việc thi hành án tử hình, Kiểm sát viên cần lưu ý: 

 Kiểm sát viên phải yêu cầu Hội đồng thi hành án hoãn ngay việc thi hành án và báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát khi có một trong các tình tiết đặc biệt sau đây:

+ Người bị kết án kêu oan mà xét thấy có căn cứ cần xem xét lại. Trong trường hợp bị án kêu oan, Kiểm sát viên cần phải trực tiếp nghe bị án trình bày, yêu cầu bị án đưa ra căn cứ.

+ Người bị kết án tố cáo một tội phạm nghiêm trọng khác mà xét thấy cần phải có thời gian để họ giúp cho việc điều tra. Trong mọi trường hợp, khi bị án tố cáo một tội phạm nghiêm trọng khác, thì Kiểm sát viên phải trực tiếp xem xét, nếu xét thấy có căn cứ thì yêu cầu Hội đồng thi hành án hoãn thi hành án để làm rõ lời tố cáo của bị án.

+ Người bị kết án tự thú về tội phạm khác mà cần phải có thời gian để họ cung cấp thông tin phục vụ cho việc điều tra. Trong trường hợp bị án tự thú về tội phạm nghiêm trọng khác, thì Kiểm sát viên cần xác định bước đầu về tính chân thật của lời tự thú, yêu cầu bị án trình bày cụ thể, chi tiết về hành vi phạm tội mà bị án đã thực hiện.

+ Trong trường hợp phát hiện có điều kiện để không thi hành hình phạt tử hình (như có cơ sở nghi ngờ bị án có thể là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi) hoặc từ những nguồn tin khác nhau thấy có căn cứ có thể làm thay đổi cơ bản nội dung vụ án hoặc để khởi tố vụ án mới, người phạm tội mới... và xét thấy nếu thi hành hình phạt tử hình đối với người bị kết án thì có thể gây khó khăn lớn cho việc giải quyết vụ án, việc mở rộng điều tra vụ án thì Kiểm sát viên phải yêu cầu Hội đồng thi hành án hoãn thi hành án tử hình để tiến hành điều tra, xác minh làm rõ.

 

Mọi trường hợp hoãn thi hành án tử hình, Kiểm sát viên phải yêu cầu Hội đồng thi hành án lập biên bản. Kiểm sát viên phải báo cáo kết quả thi hành án với lãnh đạo Viện kiểm sát để có biện pháp xử lý.