1.2. Phạm vi của công tác kiểm sát thi hành án hình sự.

- Điều 3 Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam (được ban hành kèm theo Quyết định số 35/QĐ-VKSTC-V4 ngày 29/1/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) quy định: “Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự thực hiện từ khi có người bị tạm giữ, tạm giam, bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án hình sự (chưa có quyết định thi hành án); kết thúc khi chấm dứt việc tạm giữ, tạm giam và việc thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật”.

 

Như vậy, phạm vi hoạt động kiểm sát thi hành án hình sự thực hiện từ khi bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án hình sự (chưa có quyết định thi hành án) và kết thúc khi chấm dứt việc thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật.