1.1. Đối tượng của công tác kiểm sát thi hành án hình sự.

- Khoản 1 Điều 25 của Luật Tổ chức VKSND năm 2014 quy định: "VKSND kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án, cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan, tổ chức được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự, người có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thi hành án hình sự

- Điều 2 Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam (được ban hành kèm theo Quyết định số 35/QĐ-VKSTC-V4 ngày 29/1/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) quy định “Đối tượng của công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự là việc tuân theo pháp luật của Tòa án, nhà tạm giữ, trại tạm giam; cơ quan quản lý thi hành án hình sự; cơ quan thi hành án hình sự; cơ quan, tổ chức được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự và người có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự theo quy định của pháp luật”.

Theo quy định trên, đối tượng kiểm sát của hoạt động kiểm sát thi hành án hình sự là việc tuân theo pháp luật của các chủ thể sau:

+ Tòa án nhân dân: Đây là một chủ thể quan trọng trong hoạt động thi hành án hình sự, nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án nhân dân trong thi hành án hình sự được quy định tại Điều 20 Luật thi hành án hình sự năm 2010, theo đó, Tòa án có nhiệm vụ, quyền hạn: ra Quyết định thi hành án, quyết định thành lập Hội đồng thi hành án tử hình, quyết định hoãn, tạm đình chỉ, đình chỉ chấp hành án phạt tù; miễn, giảm thời hạn chấp hành án; kéo dài thời hạn trục xuất; rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo; xem xét, giải quyết việc cho nhận tử thi của người chấp hành án tử hình; Gửi bản án, quyết định được thi hành và quyết định, tài liệu có liên quan cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định…  

+ Cơ quan quản lý thi hành án hình sự: Theo khoản 1 Điều 10 Luật Thi hành án hình sự năm 2010 thì Cơ quan quản lý thi hành án hình sự gồm Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an và Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan này được quy định tại Điều 11, 12 Luật thi hành án hình sự năm 2010.

+ Cơ quan thi hành án hình sự: theo khoản 2 Điều 10 Luật thi hành án hình sự năm 2010 thì cơ quan thi hành án hình sự bao gồm: Trại giam (gồm trại giam thuộc Bộ Công an, trại giam thuộc Bộ Quốc phòng, trại giam thuộc quân khu); cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh; cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện; cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu.

+ Cơ quan được giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự: Trại tạm giam (gồm trại tạm giam thuộc Bộ Công an, trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng, trại tạm giam thuộc Công an cấp tỉnh, trại tạm giam cấp quân khu) Ủy ban nhân dân cấp xã; Đơn vị quân đội.

 

+ Người có trách nhiệm trong hoạt động thi hành án hình sự: như Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm, Chánh án Tòa án nơi bị án đang chấp hành án, Giám thị trại giam….