1. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ.