PHẦN 5. CÔNG TÁC KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ.

Văn bản quy phạm pháp luật

 Hiến pháp năm 2013;

1.           Luật đặc xá năm 2007;

2.           Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

3.           Luật Thi hành án hình sự năm 2010;

4.           Bộ luật hình sự năm 1999 (Đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2009).

5.           Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 .

6.           Bộ luật lao động năm 2012

7.           Nghị quyết số 32/1999/QH10 ngày 21/12/1999 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự.

8.           Nghị quyết số 33/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự.

9.           Nghị định số 76/2008/NĐ-CP  ngày 04/7/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đặc xá

10.      Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05/08/2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính

11.      Nghị định số 64/2011/NĐ-CP ngày 28/7/2011 của Chính phủ quy định việc thi hành biện pháp bắt buộc chữa bệnh

12.      Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù

13.      Nghị định số 81/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định chế độ ăn, mặc, chăm sóc và quản lý học sinh trường giáo dưỡng

14.      Nghị định số 82/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

15.      Nghị định số 117/2011/NĐ-CP ngày 15/12/2011 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc ý tế đối với phạm nhân

16.      Nghị định số 09/2012/NĐ-CP ngày 17/2/2012 của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh theo qđịnh Luật thi hành án hình sự 2010

17.      Nghị định số 10/2012/NĐ-CP ngày 17/2/2012 của Chính phủ quy định chi tiết biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội.

18.      Nghị định số 20/2012/NĐ-CP ngày 20/3/2012 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự

19.      Nghị định số 47/2013/NĐ-CP ngày 13/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc

20.      Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng 1 số quy định của Bộ luật hình sự về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt.

21.      Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong phần V “thi hành bản án và quyết định của Tòa án” của BLTTHS.

22.      Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Bổ sung 1 số hướng dẫn của Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP và Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐTP

23.      Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP ngày 6/11/2013 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 60 Bộ luật hình sự về án treo

24.      Thông tư liên ngành số 02/TTLN ngày 06/9/1989 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác giam, giữ, cải tạo và kiểm sát việc giam, giữ, cải tạo.

25.      Thông tư liên bộ số 11/1993/BNV-QP-TC-GD-LĐ-TBXH ngày 20/12/1993 của Liên Bộ Nội vụ, Quốc phòng, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, dạy văn hóa, nghề, chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân

26.      Thông tư liên tịch số 112/2002/TTLT-BQP-BCA ngày 16/8/2002 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hướng dẫn các đồn biên phòng không có buồng tạm giữ được gửi người bị tạm giữ đến giam giữ tại các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam thuộc Bộ Công an quản lý.

27.      Thông tư liên tịch số 05/2003/TTLT- BCA-BTC-BYT ngày 24/2/2003 của Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Y tế hướng dẫn công tác quản lý, chăm sóc, điều trị, tư vấn người bị tạm giam, phạm nhân, trại viên, học sinh bị nhiễm HIV/AIDS trong nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng do Bộ Công an quản lý.

28.      Thông tư liên tịch số 07/2004/TTLT-BCA-VKSNDTC ngày 29/4/2004 của Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện một số quy định về thi hành án phạt tù đối với phạm nhân chấp hành hình phạt tại nhà tạm giữ.

29.      Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BTP ngày 10/8/2005 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về khiếu nại, tố cáo.

30.      Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BTC-BCA-BQP ngày 12/1/2010  của Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, dạy nghề phạm nhân trong các trại giam.

31.      Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BCA-BYT ngày 09/8/2010  của Bộ Công an, Bộ Y tế hướng dẫn việc khám, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục, học sinh trường giáo dưỡng tại bệnh viên của Nhà nước

32.      Thông tư liên tịch số 40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 28/12/2011 của Bộ lao động thương binh xã hội, Bộ Y tế quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

33.      Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT ngày 6/2/2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ tư pháp, Bộ Giáo dục và đào tạo hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân.

34.      Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BCA-BQP-BNG ngày 13/2/2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ ngoại giao hướng dẫn việc thăm, gặp, tiếp xúc lãnh sự đối với phạm nhân.

35.      Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.

36.      Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 14/08/2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách của án treo.

37.      Thông tư liên tịch số 09/2012/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 16/08/2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc giảm, miễn thời hạn chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ và miễn chấp hành thời hạn cấm cư trú, quản chế còn lại.

38.      Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BCA-BTP-VKSNDTC-TANDTC ngày 9/10/2012 của Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Luật thi hành án hình sự về truy nã.

39.      Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BCA-BTP-BNG-VKSNDTC-TANDTC ngày 22/02/2013 của Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao, tiếp tục thi hành án đối với người đang chấp hành án phạt tù.

40.      Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC–VKSNDTC ngày 15/05/2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành các quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân.

41.      Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-BCA-BQP- TANDTC –VKSNDTC ngày 15/05/2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành các quy định về tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân.

42.      Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT-BCA-BQP- TANDTC –VKSNDTC ngày 30/05/2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện trích xuất phạm nhân để phục vụ điều tra, truy tố, xét xử.

43.      Thông tư số 16/2011/TT-BCA ngày 14/4/2011 của Bộ Công an quy định về công tác Cảnh sát quản giáo.

44.      Thông tư số 36/2011/TT-BCA ngày  26/5/2011 của Bộ Công an ban hành nội quy trại giam.

45.      Thông tư số 37/2011/TT-BCA ngày 03/6/2011 của Bộ Công an quy định phân loại và giam giữ phạm nhân theo loại.

46.      Thông tư số 40/2011/TT-BCA ngày 27/6/2011 của Bộ Công an quy định tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù và xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân.

47.      Thông tư số 46/2011/TT-BCA ngày 30/6/2011 của Bộ Công an quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận tiền, quà và liên lạc điện thoại với thân nhân.

48.      Thông tư số 58/2011/TT-BCA ngày 09/8/2011 của Bộ Công an quy định về đồ vật cấm đưa vào trại giam và việc thu giữ, xử lý đồ vật cấm.

49.      Thông tư số 63/2011/TT-BCA ngày 07/9/2011 của Bộ Công an quy định các loại biểu mẫu, sổ sách về công tác thi hành án hình sự.

50.      Thông tư số 68/2011/TT-BCA ngày 07/10/2011 của Bộ Công an quy định về hoạt động vũ trang bảo vệ trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ và dẫn giải phạm nhân.

51.      Thông tư số 25/2012/TT-BCA ngày 02/5/2012 của Bộ Công an quy định Thủ trưởng, phó Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự; cơ quan thi hành án hình sự trong Công an nhân dân.

52.      Thông tư số 39/2012/TT-BCA ngày 04/7/2012 của Bộ Công an quy định việc quản lý, giam giữ người bị kết án tử hình

53.      Quyết định số 159/QĐ-BNV ngày 2/4/1996 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an quy định việc thành lập cơ sở chấp hành hình phạt của người bị kết án tù trong trại tạm giam.

54.      Quyết định số 767/2000/QĐ-BCA(All) ngày 19 tháng 9 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quy chế về quay phim, chụp ảnh, ghi hình, ghi âm, phỏng vấn tại khu vực nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam do Bộ Công an quản lý

55.      Quyết định số 862/2001/QĐ-BCA ngày 6/9/2001 của Bộ Công an về việc ban hành nội quy nhà tạm giữ, trại tạm giam.

56.      Quyết định số 144/2003/QĐ-ĐT ngày 7/11/2003 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế xử lý tin báo tố giác tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

57.      Quyết định số 724/2004/QĐ-BCA(X13) ngày 02 tháng 8 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập đội cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, nhà tạm giữ thuộc công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

58.      Quyết định số 141/2005/QĐ-VKSTC ngày 21/01/2005 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Kiểm sát.

59.      Quyết định số 1502/2008/QĐ-BCA-C11 ngày 10/09/2008 của Bộ Công an quy định quy trình bắt, áp giải bị can, bị cáo, người có quyết định thi hành án phạt tù, dẫn giải người làm chứng của lực lượng cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp thuộc CAND theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng

60.      Quyết định số 01/QĐ-VKSTC-V9 ngày 10/12/2010 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về việc phân công nhiệm vụ kiểm sát thi hành án

61.      Quyết định số 851/QĐ-C81 ngày 10/4/2012 của Bộ Công an quy định việc tổ chức hoạt động căng tin trong trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ.

62.      Quyết định số 35/QĐ-VKSTC-V4 ngày 29/01/2013 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quy chế công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

63.      Hướng dẫn 1812/BCA ngày 15/10/2004 của Bộ Công an hướng dẫn tổ chức quản lý, giáo dục phạm nhân tại Nhà tạm giữ.

64.      Hướng dẫn 8128/V26 ngày 15/10/2004 của Bộ Công an hướng dẫn tổ chức cho phạm nhân gặp thân nhân, nhận, gửi thư, nhận tiền quà, liên lạc với thân nhân bằng điện thoại và hoạt động căngtin trong trại giam.

65.      Hướng dẫn 2537/V26(P4-P6) ngày 22/6/2009 của Bộ Công an hướng dẫn công tác quản lý, giáo dục phạm nhân giam riêng.

66.      Hướng dẫn 2560/C81-C83 ngày 27/9/2010 của Tổng cục VIII – Bộ Công an về việc hướng dẫn tạm thời gửi thông báo cho cơ quan thi hành án dân sự.

67.      Hướng dẫn 2746/C81-C84 ngày 22/10/2012 của Tổng cục VIII-Bộ Công an hướng dẫn thực hiện việc giam giữ với các đối tượng bị tạm giữ, tạm giam và phạm nhân đã chuyển đổi giới tính hoặc đồng tính gây khó khăn cho việc phân loại giam giữ ở các Nhà tạm giữ, Trại tạm giam và Trại giam.

68.      Hướng dẫn 148/C81-C86 ngày 30/01/2013 của Tổng cục VIII-Bộ Công an hướng dẫn Hướng dẫn về việc dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân cho phạm nhân theo Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT ngày 6/2/2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ tư pháp, Bộ Giáo dục và đào tạo hướng dẫn việc tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân.

69.      Quy định số 1065/QyĐ-C81 Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII)-Bộ Công an về công tác phòng chống tác hại của thuốc là và một số quy định về việc hút thuốc lá đối với phạm nhân ở trại giam, trại tạm giam, trại viên ở cơ sở giáo dục bắt buộc.

70.      Công văn số 58/TC VIII ngày 14/01/2010 của Tổng Cục VIII Bộ Công an hướng dẫn thủ tục đưa phạm nhân đi chấp hành án và trích xuất.

71.      Công văn số 1455/VKSTC-V4 ngày 20/5/2011 của Vụ 4 Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng khoản 1 Điều 28 Luật tổ chức VKSND năm 2002 để trả tự do cho người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù không có căn cứ và trái pháp luật.