3.4. Kiểm sát việc thi hành kỷ luật đối với người bị tạm giữ, tạm giam.

Theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 98/2002/NĐ-CP ngày 27/11/2002, người bị tạm giữ, tạm giam vi phạm quy chế, nội quy của nhà tạm giữ, trại tạm giam thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý bằng một trong các hình thức kỷ luật sau:

- Cảnh cáo.

- Phạt giam riêng ở buồng kỷ luật từ 3 ngày đến 7 ngày và có thể bị gia hạn đến 12 ngày. Người bị phạt giam ở buồng kỷ luật có thể bị cùm một chân. Thời gian bị cùm chân do Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam quyết định, nhưng không quá 10 ngày. Không áp dụng hình thức kỷ luật cùm chân đối với người chưa thành niên, phụ nữ.

 

Việc thi hành kỷ luật đối với người bị tạm giữ, tạm giam vi phạm quy chế và nội quy nhà tạm giữ, trại tạm giam do Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam quyết định bằng văn bản. Biên bản việc vi phạm và quyết định hình thức kỷ luật được đưa vào hồ sơ của người đó. Trong thời gian chấp hành kỷ luật, nếu người bị kỷ luật có tiến bộ thì Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam xét và quyết định việc giảm thời hạn kỷ luật. Nội quy nhà tạm giữ, trại tạm giam được ban hành theo Quyết định số 862/2001/QĐ-BCA ngày 6/9/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an.