3.1. Kiểm sát sổ quản lý tạm giữ, tạm giam.

- Sổ quản lý người bị tạm giữ, tạm giam;

- Sổ quản lý việc trích xuất;

- Sổ quản lý việc kỷ luật;

- Sổ quản lý việc thăm gặp;

- Sổ quản lý tiền lưu ký...

 

Yêu cầu sổ phải được ghi chép đầy đủ, kịp thời đúng các cột mục theo quy định.