3. NỘI DUNG KIỂM SÁT VIỆC TUÂN THEO PHÁP LUẬT TRONG TẠM GIỮ, TẠM GIAM.