2.3. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu của cơ quan, đơn vị cùng cấp và cấp dưới có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam.

Căn cứ Điều 16 Quy chế tạm giữ, tạm giam và Thông tư số 01/2012/TT-BCA ngày 3/1/2012 của Bộ Công an quy định và ban hành các loại biểu mẫu, sổ theo dõi sử dụng trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam thì hồ sơ người bị tạm giữ, tạm giam do Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam xây dựng và quản lý để theo dõi việc chấp hành thủ tục, chế độ tạm giữ, tạm giam. Ngoài ra còn có các loại sổ về tạm giữ, tạm giam của cơ quan, đơn vị quản lý nhà tạm giữ, trại tạm giam để theo dõi, quản lý việc tạm giữ, tạm giam. Do vậy, hoạt động của Kiểm sát viên là:

- Kiểm tra hồ sơ của người bị tạm giữ, tạm giam để nắm được tình hình chấp hành pháp luật từ việc tiếp nhận cho đến khi trả tự do người bị tạm giữ, tạm giam; nắm được quá trình thực hiện thủ tục, các chế độ đối với người bị tạm giữ, tạm giam, qua đó thu thập các vi phạm từ việc nghiên cứu hồ sơ để có cơ sở chắc chắn chứng minh vi phạm là có thật.

- Trong mỗi vi phạm đã phát hiện và xác minh có thể lập thành biên bản. Phân loại thành từng dạng để phục vụ cho việc tổng hợp kết quả kiểm sát.

 

- Kiểm tra hình thức, nội dung giữa lệnh, quyết định và sổ sách..., các loại đó chỉ giới hạn bao gồm: Hồ sơ, tài liệu, của cơ quan, đơn vị cùng cấp và cấp dưới có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam; những tài liệu, hồ sơ, sổ sách có liên quan đến việc quản lý, giam, giữ mà Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam đang quản lý như sổ người bị tạm giữ, tạm giam chết, trốn, vi phạm kỷ luật…