2.2. Bất thường trực tiếp kiểm sát nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam.

- Theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 25 Quy chế kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự được ban hành kèm theo Quyết định số 35/2013/QĐ-VKSTC –V4 ngày 29/1/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao thì khi xét thấy cần thiết, Viện kiểm sát trực tiếp kiểm sát tại nhà tạm giữ, trại tạm giam.

Việc tiến hành kiểm sát có thể được áp dụng khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng xảy ra ở nhà tạm giữ, trại tạm giam (như: vi phạm về căn cứ, về thời hạn, về thủ tục tạm giữ, tạm giam; vi phạm về việc thực hiện các chế độ quản lý, các chế độ ăn, ở, sinh hoạt, chữa bệnh… của người bị tạm giữ, tạm giam) hoặc trong trường hợp người bị tạm giữ, tạm giam trốn, phạm tội mới, chết do tai nạn lao động hoặc dịch bệnh, chết bất thường không rõ nguyên nhân, tự tử…

Việc tiến hành kiểm sát ngay bất kỳ thời gian nào, không kể là ngày hay đêm. Tiến hành đột xuất kiểm sát phải có quyết định trực tiếp kiểm sát, khi kết thúc có kết luận bằng văn bản; trong đó xác định nguyên nhân và hậu quả do hành vi vi phạm pháp luật gây ra và yêu cầu Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam có biện pháp chấm dứt việc làm vi phạm pháp luật và xử lý người vi phạm.

 

- Căn cứ khoản 4 Điều 25 Quy chế kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự thì kiểm sát bất thường tại nhà tạm giữ, trại tạm giam thuộc cấp mình và cấp dưới phải do Viện trưởng, Phó Viện trưởng hoặc Kiểm sát viên được uỷ quyền tiến hành.