1. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TRONG CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM.

- Đối tượng của công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam là:

+ Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam.

+ Người có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam là Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam và những người khác có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật.

- Phạm vi, vị trí của công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam:

Công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam thực hiện từ khi có người bị tạm giữ, tạm giam và kết thúc khi chấm dứt việc tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật.

 Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam là một trong các công tác kiểm sát thực hiện chức năng của VKSND nhằm đảm bảo:

+ Việc tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định của pháp luật;

+ Chế độ tạm giữ, tạm giam được chấp hành nghiêm chỉnh;

+ Tính mạng, sức khỏe, tài sản, tự do, danh dự, nhân phẩm của người bị tạm giữ, tạm giam và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của họ không bị pháp luật tước bỏ được tôn trọng.

+ Quyền khiếu nại, tố cáo những hành vi, quyết định trái pháp luật trong tạm giữ, tạm giam được thực hiện theo pháp luật

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam.

Căn cứ Điều 22 Luật Tổ chức VKSND năm 2014 thì khi kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, Viện kiểm sát nhân dân có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

+ Trực tiếp kiểm sát tại nhà tạm giữ, trại tạm giam; hỏi người bị tạm giữ, tạm giam về việc tạm giữ, tạm giam;

+ Kiểm tra hồ sơ tạm giữ, tạm giam;

+ Yêu cầu Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam tự kiểm tra việc tạm giữ, tạm giam và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát nhân dân; cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc tạm giữ, tạm giam; thông báo tình hình tạm giữ, tạm giam; trả lời về quyết định, biện pháp hoặc việc làm vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam;

+ Quyết định trả tự do ngay cho người bị tạm giữ, tạm giam không có căn cứ và trái pháp luật;

+ Kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền trong việc tạm giữ, tạm giam đình chỉ việc thi hành, sửa đổi hoặc bãi bỏ quyết định có vi phạm pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật và yêu cầu xử lý người vi phạm pháp luật;

+ Khởi tố hoặc yêu cầu Cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự khi phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm trong tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật;

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác trong việc kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật.