1.3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát việc giải quyết những việc khác theo quy định của pháp luật.

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

Căn cứ các quy định của Luật phá sản năm 2004; Nghị quyết số 03/2005/NQ-HĐTP ngày 28/4/2005 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Phá sản và các quy định của BLTTDS thì Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn:

- Kiểm sát các quyết định của Thẩm phán trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Kháng nghị đối với quyết định của Tòa án trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản.

- Tham gia phiên họp xét kháng nghị quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản, quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản.

- Yêu cầu, kiến nghị với Tòa án khắc phục vi phạm trong quá trình tiến hành thủ tục phá sản theo đúng quy định của pháp luật.

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án trong quá trình giải quyết yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công.

Căn cứ khoản 3 Điều 32 BLTTDS Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình Tòa án giải quyết yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công. Khi kiểm sát, Viện kiểm sát có quyền yêu cầu, kiến nghị theo trình tự, thủ tục tương tự như trong thủ tục giải quyết các vụ việc dân sự nếu phát hiện có vi phạm.