3.5. Lập hồ sơ kiểm sát thẩm định bản án tử hình trình chủ tịch nước ân giảm và việc quản lý, sử dụng, bảo quản hồ sự kiểm sát án hình sự.

VBQPPL

BLTTHS năm 2003 (Điều 100 )

Hồ sơ kiểm sát thẩm định bản án tử hình trình Chủ tịch nước ân giảm gồm:

- Các tài liệu về nguồn hồ sơ: Bản sao đơn xin Chủ tịch nước ân giảm hình phạt tử hình, đơn kêu oan của người bị kết án tử hình.

- Quyết đinh không kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm và tờ trình Chủ tịch nước của Chánh án TAND tối cao về đơn xin ân giảm án tử hình và đơn kêu oan của người bị kết án tử hình.

- Bản sao hoặc trích các tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo, bản kết luận điều tra vụ án, cáo trạng, bản án sơ thẩm, bản án phúc thẩm…

- Bản nghiên cứu hồ sơ vụ án của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên.

- Quyết định không kháng nghị, tờ trình Chủ tịch nước của Viện trưởng VKSND tối cao về đơn xin giảm án tử hình và đơn kêu oan của người bị kết án.

- Quyết định của Chủ tịch nước.

* Việc quản lý, sử dụng, bảo quản hồ sự kiểm sát án hình sự.

VBQPPL

- Quyết định số 92 ngày 01/01/2001 của Viện trưởng VKSND tối cao

- Quyết định số 07/QĐ ngày 12/01/2006 của Viện trưởng VKSND tối cao

- Quyết định số 88/2004/QĐ-TTg ngày 21/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ

- Quyết định số 14/2005/QĐ-VKSTC ngày 21/01/2005 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

- Việc quản lý, sử dụng, bảo quản hồ sơ kiểm sát án hình sự được thực hiện theo Quyết định số 92/QĐ-VKSTC ngày 01/01/2001 và Quyết định số 07/QĐ-VKSTC ngày 12/01/2006 của Viện trưởng VKSND tối cao.

- Hồ sơ kiểm sát án hình sự được lưu trữ, quản lý chặt chẽ theo chế độ bảo mật theo đúng Quyết định số 88/2004/QĐ-TTg ngày 21/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ “Về danh mục bí mật nhà nước độ tuyệt mật, tối mật trong ngành Kiểm sát” và “Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Kiểm sát nhân dân” ban hành kèm theo Quyết định số 14/2005/QĐ-VKSTC ngày 21/01/2005 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Hồ sơ kiểm sát án hình sự phải được bảo quản chu đáo không được để hư hỏng, mất mát, thất lạc. Nếu vi phạm thì tuỳ theo mức độ lỗi sẽ bị kỷ luật nghiêm minh.

- Hàng năm thực hiện nộp hồ sơ kiểm sát án hình sự để lưu trữ theo quy định.

- Khi cần nghiên cứu hồ sơ kiểm sát các vụ án hình sự để phục vụ yêu cầu công tác chung thì đề nghị Lãnh đạo đơn vị yêu cầu cấp quản lý hồ sơ (văn phòng hoặc lưu trữ) cung cấp. Việc cấp hoặc trả lại hồ sơ kiểm sát án hình sự phải thực hiện giao nhận bằng văn bản có ký xác nhận.

- Thời hạn bảo quản hồ sơ kiểm sát án hình sự thực hiện phù hợp với thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.