3.4. Lập hồ sơ kiểm sát hình sự ở giai đoạn giám đốc thẩm, tái thẩm.

VBQPPL

BLTTHS năm 2003

Hồ sơ kiểm sát hình sự ở giai đoạn này gồm:

- Các tài liệu (nguồn) dùng làm căn cứ để xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm theo quy định tại Điều 273, Điều 274, Điều 291, Điều 292 BLTTHS. Cần chú ý, các văn bản đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm do các cơ quan Đảng, Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, Chỉnh phủ, Mặt trận Tổ quốc… chuyển đến; báo cáo đề xuất của Viện kiểm sát cấp dưới và kết luận kiểm tra nghịêp vụ của Viện kiểm sát cấp trên.

- Các tài liệu thể hiện việc nghiên cứu hồ sơ của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên phải phản ánh được trình tự, thủ tục giải quyết vụ án qua từng giai đoạn tố tụng: Khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm và giám đốc thẩm; những chứng cứ, tài liệu dùng làm căn cứ để quyết định có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm không; ý kiến đề xuất của Kiểm sát viên và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo đơn vị nghiệp vụ và Lãnh đạo Viện…

- Bản sao bản kết luận điều tra vụ án, bản cáo trạng của VKSND, bản án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm, bản án phúc thẩm; quyết định giám đốc thẩm (nếu có).

- Quyết định xác minh tái thẩm.

- Các tài liệu xác minh thu thập bổ sung để phục vụ việc kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm (bản sao).

- Thông báo không kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm (bản sao).

- Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Quyết định bổ sung rút kháng nghị giám đốc thẩm.

- Quyết định tạm đình chỉ thi hành án.

- Bản dự thảo lời phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên toà giám đốc thẩm, tái thẩm.

- Bút ký phiên toà giám đốc thẩm, tái thẩm của Kiểm sát viên.

- Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm.

- Lệnh tạm giam của Hội đồng giám đốc thẩm trong trường hợp huỷ bản án hoặc quyết định bị kháng nghị để điều tra lại (nếu có).

- Báo cáo kết quả xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm với lãnh đạo VKSND cùng cấp.

 

- Thông báo kết quả xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm cho Viện kiểm sát cấp sơ thẩm và cấp phúc thẩm…