3.3. Lập hồ sơ kiểm sát án hình sự ở giai đoạn thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm.

VBQPPL

BLTTHS năm 2003

Hồ sơ kiểm sát hình sự ở giai đoạn này bao gồm:

- Thông báo án có kháng cáo, kháng nghị; đơn kháng cáo (bản phôtô); Quyết định kháng nghị.

- Thông báo của Toà án cấp phúc thẩm cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc xét xử phúc thẩm vụ án hình sự.

- Quyết định của Toà án cấp phúc thẩm về áp dụng, thay đổi huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn.

- Quyết định phân công Kiểm sát viên tham gia phiên toà phúc thẩm (thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm).

- Trích ghi biên bản họp trù bị với toà án cấp phúc thẩm .

- Bản nghiên cứu hồ sơ vụ án( hoặc báo cáo án) của Kiểm sát viên (phải phản ánh rõ những vấn đề của bản án sơ thẩm bị kháng cáo kháng nghị; ý kiến đề xuất giải quyết của Kiểm sát viên; ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện.

- Báo cáo thỉnh thị và trả lời thỉnh thị.

- Những tài liệu thu thập thêm về vụ án sau khi xét xử sơ thẩm.

- Bản dự thảo kết luận phúc thẩm của Kiểm sát viên. Đề cương xét hỏi, tranh luận tại phiên toà phúc thẩm.

- Bản sao tài liệu về việc rút kháng cáo; quyết định bổ sung, thay đổi, rút kháng nghị của Viện kiểm sát .

- Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm; Tài liệu về việc hoãn phiên toà

- Biên bản phiên toà phúc thẩm của Kiểm sát viên; Bản án phúc thẩm.

- Bản sao cáo trạng của Viện kiểm sát; bản án của Toà án cấp sơ thẩm, biên bản nghị án và biên bản phiên toà sơ thẩm.

- Thông báo kết quả xét xử phúc thẩm.

- Tài liệu ghi kết quả kiểm tra biên bản phiên toà, bản án và quyết định phúc thẩm của Toà án phúc thẩm (do Kiểm sát viên lập).

- Kiến nghị khắc phục nguyên nhân, điều kiện vi phạm tội phạm.

- Thông báo rút kinh nghiệm nghiệp vụ.

- Văn bản hướng dẫn điều tra bổ sung trong trường hợp bản án sơ thẩm bị Tòa án cấp phúc thẩm huỷ để điều tra lại.

- Các tài liệu phản án về hoạt động phát hiện, biện pháp khắc phục vi phạm của cơ quan tiến hành tố tụng.

- Báo cáo đề xuất giám đốc thẩm.

- Các văn bản, tài liệu khác trong giai đoạn xét xử phúc thẩm.

- Đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc giải quyết vụ án ở giai đoạn xét xử phúc thẩm và kết quả giải quyết.

Lưu ý:

 

Đối với những tài liệu nêu trên mà BLTTHS không quy định Toà án cấp phúc thẩm gửi cho Viện kiểm sát cùng cấp và các tài liệu do Viện kiểm sát xác minh (biên bản phúc cung bị can, biên bản đối chất…) thì Kiểm sát viên phải trích nội dung hoặc sao chụp lại để lưu vào hồ sơ kiểm sát xét xử phúc thẩm.