3.2. Lập hồ sơ kiểm sát án hình sự ở giai đoạn thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự.

VBQPPL

BLTTHS năm 2003

Hồ sơ kiểm sát án hình sự ở giai đoạn này cần có các tài liệu sau:

- Quyết định đưa vụ án ra xét xử; quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung; quyết định gia hạn thời hạn xét xử;

- Quyết định áp dụng, thay đổi, huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn của Toà án cấp sơ thẩm; quyết định đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án; quyết định rút quyết định truy tố của Viện kiểm sát; bản sao biên bản giao các quyết định của Toà án (kèm theo loại quyết định);

- Quyết định phân công Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm;

- Báo cáo án của Kiểm sát viên, Kiểm tra viên được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm, kèm theo đề cương thẩm vấn và kế hoạch chuẩn bị tranh luận tại phiên toà, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện;

- Trích ghi biên bản họp trù bị giữa Viện kiểm sát và Toà án;

- Công văn thỉnh thị Viện kiểm sát cấp trên, xin ý kiến cấp uỷ địa phương về đường lối xét xử và hướng dẫn chỉ đạo của Viện kiểm sát cấp trên, của cấp uỷ địa phương;

- Bản luận tội của Kiểm sát viên; biên bản phiên toà sơ thẩm của Kiểm sát viên; quyết định hoãn phiên toà; bản án, quyết định sơ thẩm;

- Đơn kháng cáo; quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm;

- Báo cáo kết quả xét xử sơ thẩm; thông báo án có kháng cáo, kháng nghị;

- Tài liệu ghi kết quả kiểm tra biên bản phiên toà; kiểm tra bản án, quyết định sơ thẩm của Toà án cấp sơ thẩm (do Kiểm sát viên lập);

- Các tài liệu phản ánh việc phát hiện, kiến nghị khắc phục vi phạm của Toà án cấp sơ thẩm và những nguyên nhân, điều kiện phạm tội cũng như tài liệu phản ánh biện pháp và kết quả khắc phục;

- Các văn bản, tài liệu khác trong hoạt động xét xử sơ thẩm và kiểm sát xét xử sơ thẩm: Các tài liệu do các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ hoặc qua đơn thư khiếu tố phản ánh;

- Đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ tư pháp trong hoạt động thực hành quyền công tố, KSXX và hoạt động xét xử sơ thẩm; kết quả giải quyết .

Lưu ý:

 

Đối với những tài liệu nêu trên mà BLTTHS không quy định Toà án cấp sơ thẩm gửi cho Viện kiểm sát thì Kiểm sát viên phải trích ghi nội dung hoặc sao chụp lại để lưu và hồ sơ kiểm sát xét xử sơ thẩm.