VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

 

Số: 145/TB-T2-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy ngành luật năm 2021

theo phương thức xét học bạ Trung học phổ thông

Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học 2021, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy ngành luật năm 2021 bằng hình thức xét học bạ THPT như sau:

1. Tên trường, ký hiệu trường, mã ngành

- Tên trường: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

- Ký hiệu trường: DKS

- Ngành luật, mã ngành: 7380101

2. Chỉ tiêu tuyển sinh và phương thức tuyển sinh

2.1. Tuyển sinh ngành Luật - chuyên ngành Kiểm sát

2.1.1. Chỉ tiêu, mục đích, đối tượng tuyển sinh:

a) Chỉ tiêu tuyển sinh

Chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức xét học bạ THPT là 150 sinh viên, được phân bổ cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu theo khu vực: Khu vực các tỉnh phía Nam từ tỉnh Quảng Trị trở vào: dự kiến 50% chỉ tiêu (15% chỉ tiêu các tỉnh miền Tây Nam Bộ, 35% chỉ tiêu các tỉnh còn lại); khu vực các tỉnh phía Bắc từ tỉnh Quảng Bình trở ra: dự kiến 50% chỉ tiêu.

- Tỷ lệ tuyển sinh đối với nữ học sinh: Việc tuyển sinh đối với nữ học sinh vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội được xác định chỉ tiêu riêng với tỷ lệ không quá 60 chỉ tiêu. Không hạn chế tỷ lệ nữ sơ tuyển và đăng ký dự tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

- Chỉ tiêu theo tổ hợp môn và phân môn xét tuyển: Chỉ tiêu phân bổ cho tổ hợp môn và phân môn thi (theo phương thức 1 và 2): Tổ hợp 1: 25% chỉ tiêu; Tổ hợp 2: 25% chỉ tiêu; Tổ hợp 3: 25% chỉ tiêu; Tổ hợp 4: 25% chỉ tiêu. Chỉ tiêu này được phân bổ cho từng khu vực (phía Nam, phía Bắc), nam, nữ.

b) Mục đích tuyển sinh

Bổ sung nguồn nhân lực cho ngành Kiểm sát nhân dân và cho xã hội.

c) Đối tượng xét tuyển

- Thí sinh đạt sơ tuyển vào trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tại Viện kiểm sát cấp tỉnh năm 2021;

- Có học lực loại Giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện từ khá trở lên năm lớp 10, 11, lớp 12; Có kết quả trung bình cả năm lớp 10, 11, 12 của các môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển ≥ 7,0.

Ghi chú: Sinh viên học chuyên ngành Kiểm sát nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Trường có thể đăng ký học thêm các học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành Luật thương mại để bổ sung kiến thức. Nội dung văn bằng, phụ lục văn bằng xác định theo ngành, chuyên ngành thí sinh trúng tuyển đầu vào và theo quy định của pháp luật.

2.1.2. Phương thức tuyển sinh

- Xét kết quả học tập, rèn luyện 03 năm học THPT;

- Nguyện vọng xét tuyển: Thí sinh được quyền đăng ký 04 nguyện vọng xét tuyển theo thứ tự từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 4 tương ứng với 04 Tổ hợp môn xét tuyển.

Ghi chú: Thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển cả hai phương thức xét tuyển của Trường (Xét học bạ THPT và điểm thi THPT quốc gia 2021). Trường hợp thí sinh đã trúng tuyển theo phương thức xét học bạ THPT và đã xác nhận nhập học thì sẽ không được xét ở phương thức xét điểm thi THPT quốc gia.

- Điểm xét tuyển (ĐXT): ĐXT = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3) + ĐƯT (nếu có), trong đó: ĐTB Môn 1 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 1 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 1 + ĐTB lớp 12 Môn 1)/3; ĐTB Môn 2 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 2 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 2 + ĐTB lớp 12 Môn 2)/3; ĐTB Môn 3 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 3 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 3 + ĐTB lớp 12 Môn 3)/3 (ĐTB: Điểm trung bình; ĐƯT: Điểm ưu tiên), trong đó:

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển theo Tổ hợp môn thi khối A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) thì ĐTB Môn 1 là môn Toán; ĐTB Môn 2 là Vật lý; ĐTB môn 3 là Hóa học.

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển theo Tổ hợp môn thi khối A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) thì ĐTB Môn 1 là môn Toán; ĐTB Môn 2 là Vật lý; ĐTB Môn 3 là Tiếng Anh.

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển theo Tổ hợp môn thi khối C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) thì ĐTB Môn 1 là môn Ngữ văn; ĐTB Môn 2 là môn Lịch sử; ĐTB Môn 3 là môn Địa lý.

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển theo Tổ hợp môn thi khối D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) thì ĐTB Môn 1 là môn Toán; ĐTB Môn 2 là Ngữ văn; ĐTB môn 3 là Tiếng Anh.

2.2. Tuyển sinh ngành Luật - chuyên ngành luật Thương mại

2.2.1. Chỉ tiêu, mục đích, đối tượng tuyển sinh

a) Chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển 65 sinh viên, tuyển sinh trong cả nước.

b) Mục đích: Bổ sung nguồn nhân lực cho xã hội (không bao gồm ngành Kiểm sát nhân dân). Việc tuyển dụng cử nhân luật – chuyên ngành Luật thương mại của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội (phần chuyên ngành được thể hiện trong Phụ lục bằng cử nhân) vào ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định.

c) Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có kết quả học tập, rèn luyện THPT có học lực và xếp loại rèn luyện từ loại Khá trở lên năm lớp 10, 11, lớp 12; có kết quả trung bình cả năm lớp 10, 11, 12 của các môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển ≥ 7,0 điểm.

Ghi chú: Sinh viên học chuyên ngành Luật thương mại nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Trường có thể đăng ký học thêm các học phần khối kiến thức chuyên ngành Kiểm sát để bổ sung kiến thức. Nội dung văn bằng, phụ lục văn bằng xác định theo ngành, chuyên ngành thí sinh trúng tuyển đầu vào và theo quy định của pháp luật.

2.2.2. Phương thức tuyển sinh

- Xét kết quả học tập, rèn luyện 03 năm học THPT;

- Nguyện vọng xét tuyển: Thí sinh được quyền đăng ký 04 nguyện vọng xét tuyển theo thứ tự từ nguyện vọng 01 đến nguyện vọng 04 tương ứng với 04 Tổ hợp môn xét tuyển.

- Điểm xét tuyển (ĐXT): ĐXT = (ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3) + ĐƯT (nếu có), trong đó: ĐTB Môn 1 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 1 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 1 + ĐTB cả năm lớp 12 Môn 1)/3; ĐTB Môn 2 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 2 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 2 + ĐTB cả năm lớp 12 Môn 2)/3; ĐTB Môn 3 = (ĐTB cả năm lớp 10 Môn 3 + ĐTB cả năm lớp 11 Môn 3 + ĐTB cả năm lớp 12 Môn 3)/3 (ĐXT: Điểm xét tuyển; ĐTB: Điểm trung bình; ĐƯT: Điểm ưu tiên), trong đó:

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển theo Tổ hợp môn thi khối A00 (Toán, Vật lý, Hóa học) thì ĐTB Môn 1 là môn Toán; ĐTB Môn 2 là Vật lý; ĐTB Môn 3 là Hóa học.

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển theo Tổ hợp môn thi khối A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh) thì ĐTB Môn 1 là Môn Toán; ĐTB Môn 2 là Vật lý; ĐTB Môn 3 là Tiếng Anh.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển theo Tổ hợp môn thi khối C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) thì ĐTB Môn 1 là môn Ngữ văn; ĐTB Môn 2 là Môn Lịch sử; ĐTB Môn 3 là môn Địa lý.

- Thí sinh đăng ký xét tuyển theo Tổ hợp môn thi khối D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) thì ĐTB Môn 1 là môn Toán; ĐTB Môn 2 là Ngữ văn; ĐTB Môn 3 là Tiếng Anh.

2.2.3. Nguyên tắc xét tuyển: Trường xét thí sinh trúng tuyển theo nguyên tắc xét kết quả ĐXT từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách mà nếu lấy tất cả sẽ vượt quá chỉ tiêu ấn định thì việc xét trúng tuyển thực hiện theo tiêu chí phụ được quy định tại tiểu mục 6 Mục III của Đề án tuyển sinh 2021. Trong trường hợp xét tuyển đợt 1 không đủ chỉ tiêu, Trường sẽ xét bổ sung ở các đợt tuyển sinh tiếp theo.

3. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

- Chính sách xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thực hiện theo quy định tại Mục 8 Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 đăng trên trên website: http://tks.edu.vn

4. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào và các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển

4.1. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào

Thí sinh trong danh sách xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội ở cả 02 chuyên ngành (ngành Luật – chuyên ngành Kiểm sát và ngành Luật – chuyên ngành luật Thương mại) phải đủ điều kiện được xét, công nhận tốt nghiệp THPT hoặc đã tốt nghiệp THPT, có tổng điểm thi THPT năm 2021 của Tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển đạt từ 15 điểm trở lên (chưa bao gồm điểm ưu tiên).

4.2. Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển

Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách mà nếu lấy tất cả sẽ vượt quá chỉ tiêu ấn định thì việc xét trúng tuyển thực hiện theo nguyên tắc sau:

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển theo Tổ hợp 1 (A00): Ưu tiên thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn;

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển theo Tổ hợp 2 (A01), 4 (D01): Ưu tiên thí sinh có điểm thi môn tiếng Anh cao hơn;

+ Thí sinh đăng ký xét tuyển theo Tổ hợp 3 (C00): Ưu tiên thí sinh có điểm thi môn Ngữ văn cao hơn.

5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển, lệ phí, thời gian, hình thức nộp hồ sơ, công bố trúng tuyển và xác nhận nhập học

5.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Phiếu đăng ký xét tuyển (Tải biểu mẫu)

- Bản sao học bạ THPT có chứng thực;

- Bốn ảnh chân dung cỡ 4x6.

- Phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ và số điện thoại của người nhận thư.

- Phiếu đạt sơ tuyển vào đại học do VKSND cấp tỉnh cấp năm 2021 (chỉ yêu cầu đối với thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển ngành luật – chuyên ngành Kiểm sát).

Ghi chú: Nếu thí sinh đủ điều kiện và có nguyện vọng xét tuyển 02 chuyên ngành (ngành luật – chuyên ngành Kiểm sát, ngành luật – chuyên ngành Luật thương mại) thì làm 02 bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển học bạ THPT ở cả hai chuyên ngành. Nếu thí sinh chỉ xét một trong hai chuyên ngành thì cần ghi rõ trong Phiếu đăng ký xét tuyển.

5.2. Lệ phí nộp hồ sơ, thời gian, hình thức nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (chuyên ngành Kiểm sát và chuyên ngành Luật thương mại)

- Lệ phí nộp hồ sơ:

Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng (Ba mươi ngàn đồng/một nguyện vọng).

Thí sinh đăng ký xét tuyển có thể nộp trực tiếp tại Trường (Phòng 201 Nhà hành chính) hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trường, Số tài khoản: 0691000341375 tại Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Tây Hà Nội.

- Thời gian, hình thức nộp:

+ Thời gian nộp hồ sơ: Từ 01/7/2021 đến 17h00 ngày 31/7/2021.

+ Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Trường hoặc nộp qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh về: Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên (phòng 207 Nhà hành chính), Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, địa chỉ: Phường Dương Nội, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

5.3. Công bố trúng tuyển, xác nhận nhập học (chuyên ngành Kiểm sát và chuyên ngành Luật thương mại)

- Thời gian công bố trúng tuyển: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thí sinh có kết quả thi THPT năm 2021.

- Thời gian xác nhận nhập học: Thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập bậc THPT phải xác nhận nhập học theo hình thức và thời gian do Trường ấn định (Trường thông báo cụ thể thời gian đăng ký nhập học trên website: http://tks.edu.vn).

Ghi chú: Thí sinh xem chi tiết thông tin về tuyển sinh tại Đề án tuyển sinh đại học của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2021 đăng tại website: http://tks.edu.vn.

Mọi thắc mắc xin liện hệ về Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Tp. Hà Nội. Điện thoại: 02432878340 - 02433581280. Hotline: 0917971880 - 0979777185.

Nơi nhận:                                                      

- BGH;

- HĐTS;

- Lưu: TCHC.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (đã ký)

  

PGS. TS Vũ Thị Hồng Vân