VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI

Số: 77/KH-T2-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2020

KẾ HOẠCH

Thực hiện luận văn thạc sĩ khóa 1

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Giáo dục đại học năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018;

- Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo thạc sĩ;

- Quyết định số 22/QĐ-VKSTC-ĐHKSHN ngày 20/11/2015 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội;

- Quyết định số 288/QĐ-T2-ĐT ngày 24/5/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

2. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Stt

Nội dung

Tổ chức thực hiện

Thời gian

Đơn vị thực hiện

1

Nhận đề tài

 

 

1.1

Tổ chức đăng ký đề tài

- Học viên (HV) nộp Phiếu đăng ký tên đề tài luận văn thạc sĩ (theo Mẫu số 1) về Phòng Đào tạo và QLSV.

15/8/2020-30/8/2020

- Phòng Đào tạo và QLSV

1.2

Giao đề tài và phân công CBHD

- Phòng Đào tạo và QLSV phối hợp với Khoa PLHS&KSHS đề xuất Hiệu trưởng quyết định về tên đề tài và cán bộ hướng dẫn (CBHD).

- Phòng Đào tạo và QLSV xây Quyết định giao đề tài trình Ban Giám hiệu duyệt.

- Phòng Đào tạo và QLSV HV thông báo cho HV: Quyết định giao đề tài và CBHD.

01/9/2020-

15/9/2020

- Phòng Đào tạo và QLSV; Khoa PLHS&KSHS.

2

Đề cương chi tiết

 

 

2.1

Thực hiện đề cương chi tiết

- HV thực hiện Đề cương chi tiết (ĐCCT) trong 08 tuần theo hướng dẫn của CBHD.

- HV đóng phí thực hiện LVThS theo thông báo của Phòng Đào tạo và QLSV.

15/9/2020-

15/11/2020

- Phòng Đào tạo và QLSV.

2.2

Nộp ĐCCT và đơn đề nghị xét duyệt ĐCCT

- HV nộp 03 quyển ĐCCT.

- Nộp Đơn đề nghị bảo vệ ĐCCT (theo Mẫu số 2) được CBHD đồng ý tại Phòng Đào tạo và QLSV.

15/11/2020-

20/11/2020

- Phòng Đào tạo và QLSV.

2.3

Bảo vệ đề cương chi tiết

- Phòng Đào tạo và QLSV xây dựng Lịch chi tiết và thông báo cho HV.

- HV bảo vệ ĐCCT theo lịch của Nhà trường.

01/12/2020-

15/12/2020

- Phòng Đào tạo và QLSV.

2.4

Chỉnh sửa đề tài (nếu có)

- HV chỉnh sửa ĐCCT (nộp Đơn xin điều chỉnh thông tin đề tài theo Mẫu số 03) hoặc bảo vệ lại ĐCCT theo kết luận của hội đồng tại Phòng Đào tạo và QLSV.

15/12/2020-

20/12/2020

- Phòng Đào tạo và QLSV

 

3

Luận văn Thạc sĩ

 

 

3.1

Thực hiện Luận văn

- HV triển khai thực hiện các nội dung nghiên cứu theo ĐCCT được xét duyệt theo sự hướng dẫn của CBHD và theo đúng tiến độ thực hiện và đúng Quy định về nội dung và hình thức luận văn thạc sĩ của Trường; Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn theo yêu cầu của Trường.

- Phòng Đào tạo và QLSV đề xuất việc yêu cầu HV Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn.

15/9/2020-

15/03/2021

Phòng Đào tạo và QLSV.

3.2

Gia hạn thực hiện LVThS

- Trường hợp không hoàn thành LVThS đúng tiến độ, HV phải gia hạn thực hiện LVThS. Đơn đề nghị gia hạn thực hiện luận văn (theo Mẫu số 04) nộp tại Phòng Đào tạo và QLSV.

15/01/2021-

15/02/2021

- Phòng Đào tạo và QLSV.

 

3.3

Nộp file luận văn

- HV gửi file mềm luận văn vào hòm thư: luanvanths.tks@gmail.com

- Trung tâm Bảo đảm chất lượng giáo dục tải về báo cáo Ban Giám hiệu.

16/03/2021-

25/03/2021

Trung tâm Bảo đảm chất lượng giáo dục

3.4

Nộp Luận văn + Hồ sơ đề nghị bảo vệ LVThS

- HV nộp quyển LVThS hoàn chỉnh, hồ sơ đề nghị bảo vệ LVThS (theo quy định tại theo mục 2.3 của Kế hoạch này) về Phòng Đào tạo và QLSV.

16/03/2021-

25/03/2021

- Phòng Đào tạo và QLSV.

 

3.5

Tổ chức hội đồng đánh giá LVThS

- Phòng Đào tạo và QLSV phối hợp với Khoa PLHS&KSHS đề xuất Hiệu trưởng quyết định Hội đồng đánh giá LVThS;

- Phòng Đào tạo và QLSV xây dựng lịch chi tiết và thông báo đến HV.

- HV bảo vệ LVThS theo lịch của Trường.

26/3/2021-

26/4/2021

- Phòng Đào tạo và QLSV;

-Khoa PLHS và KSHS

3.6

Chỉnh sửa LVThS

- HV chỉnh sửa nội dung LVThS theo góp ý của HĐ đánh giá LVThS; Đảm bảo đúng quy định của Trường về nội dung và hình thức luận văn thạc sĩ;

- LVThS chỉnh sửa phải được CBHD, Phản biện 1, Phản biện 2 và Chủ tịch HĐ thông qua, ký xác nhận trên Phiếu xác nhận chỉnh sửa LVThS.

26/4/2021-

15/5/2021

- Học viên

3.7

Nộp quyển LVThS + Hồ sơ chỉnh sửa

- HV nộp 01 quyển LVThS (bìa simili xanh dương, chữ mạ vàng) và 01 đĩa CD ghi nội dung theo đúng quy định cho Trung tâm -Thư viện kèm Phiếu chỉnh sửa LVThS.

- Trung tâm Thông tin - Thư viện tiếp nhận và lưu trữ theo quy định.

16/5/2021-

30/5/2021

Trung tâm Thông tin - Thư viện

4

Kế hoạch tốt nghiệp

 

 

4.1

Danh sách dự kiến

Công bố danh sách dự kiến các học viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp

01/6/2021-

10/6/2021

- Phòng Đào tạo và QLSV

4.2

Tiếp nhận phản hồi

Tiếp nhận phản hồi từ học viên

11/6/2021-

16/6/2021

- Phòng Đào tạo và QLSV

4.3

Danh sách tốt nghiệp

Công bố danh sách học viên đủ điều kiện tốt nghiệp và Kế hoạch Lễ tốt nghiệp

20/6/2021-

30/6/2021

- Phòng Đào tạo và QLSV

4.4

 

Lễ tốt nghiệp (dự kiến)

Tháng 7/2021

 

3. QUY ĐỊNH VỀ GIA HẠN, ĐIỀU KIỆN BẢO VỆ, HỒ SƠ BẢO VỆ VÀ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

3.1. Gia hạn thực hiện LVThS

- HV phải làm Đơn xin gia hạn, đơn phải được CBHD đồng ý ký xác nhận cho gia hạn và Báo cáo tiến độ thực hiện LVThS gửi về Phòng Đào tạo và QLSV;

- Thời gian gia hạn thực hiện LVThS không quá 03 tháng;

- Đơn xin gia hạn phải nộp ít nhất 30 ngày trước thời hạn hoàn thành và nộp LVThS.

3.2. Điều kiện bảo vệ LVThS

- Hoàn thành đạt yêu cầu tất cả các học phần với điểm trung bình từ 5,0 (thang điểm 10);

- Đạt trình độ tiếng Anh đầu ra theo quy định của Chương trình đào tạo;

- Không thuộc trường hợp không được bảo vệ luận văn theo quy định của pháp luật và của Trường;

- Được CBHD đồng ý cho phép bảo vệ trước HĐ đánh giá LVThS;

- Đạt yêu cầu về hình thức trình bày LVThS;

- Hoàn thành nghĩa vụ học phí.

3.3. Hồ sơ bảo vệ LVThS

Đơn đề nghị bảo vệ LVThS  (theo Mẫu 05) có chữ ký xác nhận của CBHD;

Phiếu nhận xét của CBHD (theo Mẫu 06);

- 05 quyển LVThS hoàn chỉnh và 05 quyển tóm tắt luận văn trình bày đúng Qui định;

- Bản sao bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành (nếu có);

- 01 lý lịch khoa học (theo Mẫu 07) có xác nhận của cơ quan công tác hoặc địa phương, có giáp lai lên ảnh;

- 01 bản photo bằng tốt nghiệp đại học;

- 01 bản photo bảng điểm tốt nghiệp đại học;

- 01 bản photo chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận đạt chuẩn trình độ Anh văn theo quy định chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo;

- 01 bảng điểm tích lũy sau đại học;

- 02 tấm ảnh 3x4.

2.4. Bảo vệ LVThS

- Trường hợp bảo vệ đạt: chỉnh sửa theo yêu cầu của HĐ trong vòng 30 ngày kể từ ngày bảo vệ;

- Trường hợp bảo vệ không đạt yêu cầu (điểm trung bình dưới 5,5): tiến hành chỉnh sửa LVThS theo yêu cầu của HĐ trong thời hạn 90 ngày và phải bảo vệ lại lần 2 (HV phải đóng phí bảo vệ lần 2);

- Nếu HV bảo vệ không đạt lần 2, HV phải đăng ký thực hiện lại LVThS và phải đóng phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà trường.

Nơi nhận:

- BGH (để c/đ);

- Các đơn vị trong Nhà trường

(để t/h);

- Học viên lớp cao học (để t/h);

- Lưu: TCHC.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(đã ký)

 

 

TS. Lại Viết Quang

 

Tải Quyết định số 527 tại đây: File Download

Tải mẫu số 01 - Phiếu đăng ký tên đề tài tại đây: File Download

Tải mẫu số 02 - Phiếu đề nghị bảo vệ đề cương chi tiết tại đây: File Download

Tải mẫu số 03 - Đề nghị thay đổi đề tài luận văn tại đây: File Download

Tải mẫu số 04 - Đề nghị gia hạn thời gian thực hiện luận văn tại đây: File Download

Tải mẫu số 05 - Đơn đề nghị được bảo vệ luận văn tại đây: File Download

Tải mẫu số 06 - Phiếu nhận xét của GVHD tại đây: File Download

Tải mẫu số 07 - Lý lịch khoa học tại đây: File Download