Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm hình sự - Khóa 2 (Mở tại VKSND TP Hà Nội)

Tải về xem