Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm hình sự (Mở tại VKSND TP Hà Nội)

Tải về xem