Tin tức - Sự kiện

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII

Ngày đăng tin: 18/05/2016

Ngày 17/5/2016, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị. Toàn thể đảng viên, quần chúng các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự hội nghị. Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Bí thư Đảng ủy,
Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nội dung văn kiện Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI, của các Hội nghị Trung ương và đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây. Văn kiện Đại hội có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí Phó Viện trưởng đề nghị toàn thể đảng viên, quần chúng các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự hội nghị tập trung học tập, nghiên cứu, trao đổi, tiếp thu, nắm bắt đầy đủ tinh thần của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và tổ chức, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ.

Đại biểu tham dự Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương truyền đạt những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Kết thúc hội nghị, Bí thư Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Thị Thủy Khiêm chỉ đạo toàn thể đảng viên trong Đảng bộ đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nắm vững nội dung các Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII; tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở chi bộ mình nghiêm túc, thiết thực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

theo Trường Giang - Tiến Anh
nguồn http://www.vksndtc.gov.vn/