Tin tức - Sự kiện

Thành lập 3 VKSND cấp cao tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tin: 10/06/2015

Căn cứ Luật Tổ chức VKSND năm 2014, theo đề nghị của VKSNDTC, ngày 28/5/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 7 Nghị quyết về tổ chức bộ máy, cán bộ của VKSND, trong đó có Nghị quyết số 953/NQ-UBTVQH13 về thành lập VKSND cấp cao.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị thành lập 3 VKSND cấp cao gồm: VKSND cấp cao tại Hà Nội; VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh.

Về cơ cấu, tổ chức, VKSND cấp cao có Viện trưởng và các Phó Viện trưởng; số lượng Phó Viện trưởng VKSND cấp cao không quá 4 người. Bộ máy làm việc của VKSND cấp cao gồm có Ủy ban kiểm sát, Văn phòng, các Viện và tương đương. Văn phòng, Viện và tương đương có thể có Phòng và tương đương; số lượng cấp phó của Văn phòng, Viện và tương đương là không quá 3 người; số lượng cấp phó của mỗi đơn vị cấp phòng và tương đương là không quá 2 người. Viện trưởng VKSNDTC quy định cụ thể cơ cấu tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ công tác của các đơn vị thuộc bộ máy làm việc của VKSND cấp cao.

Nghị quyết nêu rõ, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm. Trong đó, thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết theo thủ tục phúc thẩm đối với bản án, quyết định chưa có hiệu lực pháp luật của TAND cấp tỉnh đã có kháng cáo, kháng nghị mà chưa được giải quyết; thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TAND cấp tỉnh đã có kháng nghị mà chưa được giải quyết; giải quyết kiến nghị đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định đã có hiệu lực của TAND cấp huyện, TAND cấp tỉnh được VKSND cấp tỉnh, VKSND tối cao thụ lý mà chưa được giải quyết…

Theo đó, VKSND cấp cao tại Hà Nội thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với các vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND cấp cao tại Hà Nội; VKSND cấp cao tại Đà Nẵng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với các vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND cấp cao tại Đà Nẵng; VKSND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với các vụ án, vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, căn cứ tổng biên chế, số lượng, cơ cấu tỷ lệ các ngạch Kiểm sát viên của VKSND đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định, Viện trưởng VKSNDTC quyết định biên chế, số lượng Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức khác và người lao động khác của từng VKSND cấp cao.

 

Song Ngư

theo http://tapchikiemsat.org.vn/