Tin tức - Sự kiện

Định hướng nghiên cứu khoa học năm 2016 – 2017 của ngành KSND

Ngày đăng tin: 08/06/2015

Chiều ngày 04/6/2015, tại VKSNDTC, Hội đồng tư vấn xác định, tuyển chọn nhiệm vụ khoa học cấp Bộ đã họp bàn về Định hướng nghiên cứu khoa học năm 2016 – 2017 của ngành KSND. Tiến sĩ Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Giai đoạn năm 2016 – 2017 là thời kỳ tiếp tục thực hiện và tổng kết, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Đảng về cải cách tư pháp; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật mới được ban hành, đặc biệt là các đạo luật về tư pháp, thủ tục tố tụng tư pháp và các đạo luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, trong đó có Luật tổ chức VKSND năm 2014.

TS. Lê Hữu Thể, Phó Viện trưởng VKSNDTC, Chủ tịch Hội đồng tư vấn 
xác định, tuyển chọn nhiệm vụ khoa học cấp Bộ tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Hội đồng tư vấn, xác định, tuyển chọn nhiệm vụ khoa học cấp Bộ VKSNDTC đã xác định những định hướng nghiên cứu chủ yếu của ngành KSND năm 2016 – 2017 cần tập trung vào một số vấn đề trọng tâm sau:

Một là, tập trung nghiên cứu nhằm triển khai kịp thời, toàn diện và hiệu quả Luật tổ chức VKSND năm 2014, các bộ luật, luật về tư pháp và thủ tục tố tụng tư pháp được Quốc hội thông qua.

Hai là, chủ động, tích cực nghiên cứu về tội phạm học, phân tích tình hình nguyên nhân, diễn biến của tội phạm, dự báo xu hướng của tội phạm, đồng thời chú trọng lựa chọn một số nhiệm vụ nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và tăng cường trách nhiệm của VKSND nhất là với một số tội phạm có diễn biến phức tạp, gây bức xúc xã hội như: tội phạm xâm nhập hoạt động tư pháp, tội phạm tham nhũng, tội phạm công nghệ cao…

Ba là, chú trọng nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp và công tác điều tra của Cơ quan điều tra VKSND.

Bốn là, tiếp tục triển khai các nghiên cứu về chiến lược phát triển Ngành gắn liền với nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của ngành KSND, trong đó chú trọng nghiên cứu nâng cao chất lượng cử nhân kiểm sát và bồi dưỡng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Năm là, tiến hành các nghiên cứu nhằm tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế trong công tác tương trợ tư pháp, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia…

 

Ngân Hà