Tin tức - Sự kiện

Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2015

Ngày đăng tin: 02/06/2015

Trong hai ngày 28, 29/5/2015, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp với Chương trình Đối tác tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2015. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự và chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì hội nghị. Đại diện lãnh đạo, phòng Tham mưu - Tổng hợp các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đại diện lãnh đạo, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc từ Đà Nẵng trở ra và tập thể lãnh đạo, trưởng phòng nghiệp vụ Vụ Tổ chức cán bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự hội nghị.Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhấn mạnh,trên cơ sở những điểm mới của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân, việc triển khai thi hành Luật cần chú ý các vấn đề về tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân các cấp. Sắp xếp lại các đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm theo hướng thu gọn về cơ cấu tổ chức; quy định về các tiêu chí phân loại, xác định cơ cấu bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của từng tỉnh; tổ chức bộ máy Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát quân sự Trung ương theo hướng mở rộng cơ cấu để bảo đảm thực hiện thẩm quyền và nhiệm vụ mới… Đồng thời lưu ý, cần tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, tổ chức các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao một cách hợp lý, phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của từng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao. Đồng chí Phó Viện trưởng đề nghị đại biểu tham dự hội nghị nêu cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ góp ý vào công tác tổ chức cán bộ góp phần thực hiện có hiệu quả Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Viện trưởng Viện KHKS Viện kiểm sát nhân dân tối cao
giới thiệu những điểm mới của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014

Tại hội nghị, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ và Viện khoa học kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao giới thiệu những điểm mới của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, báo cáo tóm tắt nội dung các dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động, dự thảo Hướng dẫn thực hiện tinh giảm biên chế; giới thiệu dự thảo Thông tư: Tuyển chọn và thi tuyển các chức danh Kiểm sát viên; về bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức; quy định về cơ cấu bộ máy làm việc và cơ cấu lãnh đạo và công chức, viên chức.

Đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Sơn, Viện trưởng Viện khoa học kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày những điểm mới của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 và quy định về tổ chức bộ máy, cán bộ của Viện kiểm sát nhân dân.Theo đó, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2014 có kết cấu gồm 6 chương, 101 điều. Trên cơ sở thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp của Đảng, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, tiếp thu kinh nghiệm tiến bộ của pháp luật về tổ chức và hoạt động của Viện công tố/Viện kiểm sát trên thế giới, nội dung của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 đã có nhiều điểm mới.Luật tổ chứcViện kiểm sát nhân dânnăm 2014 đã đổi mới hệ thốngViện kiểm sát nhân dântheo thẩm quyền xét xử của Toà án, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính; tạo cơ sở pháp lý để xây dựng tổ chứcViện kiểm sát nhân dâncác cấp theo hướng chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu về mở rộng thẩm quyền: Thiết lập hệ thống tổ chứcViện kiểm sát nhân dân04 cấp theo chủ trương cải cách tư pháp, bổ sung quy định phân định phạm vi thẩm quyền của 04 cấpViện kiểm sát nhân dân.Về cơ cấu cán bộ, Luật đã quy định đầy đủ, toàn diện các chức danh tố tụng và các chức danh pháp lý khác của từng cấp Viện kiểm sát; Luật cũng đã kiện toàn cơ cấu tổ chức của VKSND cấp huyện theo hướng tổ chức "văn phòng và phòng”.

Một số hình ảnh đại biểu tham luận tại hội nghị:

Để Viện kiểm sát nhân dân các cấp có thể triển khai thực hiện ngay Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 khi có hiệu lực thi hành, đại diện Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo tóm tắt nội dung các dự thảo Nghị quyết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động, dự thảo Hướng dẫn thực hiện tinh giảm biên chế; giới thiệu dự thảo Thông tư: Tuyển chọn và thi tuyển các chức danh Kiểm sát viên; về bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức; quy định về cơ cấu bộ máy làm việc và cơ cấu lãnh đạo và công chức, viên chức.

Phần tham luận, với tinh thần trách nhiệm cao, đại biểu dự hội nghị tập trung phân tích sâu vào các điểm mới của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; đồng thời nêu các giải pháp khắc phục, tháo gỡ những vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong thời gian qua góp phần triển khai, thực hiện có hiệu quả Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bìnhquán triệt chủ trương thực hiện Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014. Theo đó, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2015 có sự điều chỉnh về tổ chức bộ máy của VKSND. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao được thành lập ở 03 miềnnhằm thực hiện chủ trương cải cách tư pháp của Đảng tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005"Tổ chức hệ thống tòa án theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính”,Viện kiểm sát nhân dân được tổ chức phù hợp với hệ thống tổ chức của Tòa án. Đồng chí Viện trưởng đề nghị đại biểu tham dự hội nghị tiếp tục đóng góp ý kiến vào Tờ trình, Nghị quyết đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn, quyết định về tổ chức bộ máy, cán bộ và bảo đảm hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014; đồng thời chỉ đạo Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp các đơn vị liên quan sắp xếp, hoàn chỉnh tổ chức bộ máy để Viện kiểm sát nhân dân cấp cao đi vào hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V ngành Kiểm sát nhân dân.
 
 

Trường Giang
Theo http://www.vksndtc.gov.vn/