Tin tức - Sự kiện

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội sẽ được hỗ trợ một số hoạt động trong khuôn khổ Dự án quốc tế năm 2014

Ngày đăng tin: 04/06/2014

Trên cơ sở công văn đề nghị của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, ngày 16/4/2014 Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp hình sự - Viện kiểm sát nhân dân tối cao có công văn số 62/HTQT&TTTPHS về việc Hỗ trợ thực hiện hoạt động năm 2014 trong khuôn khổ Dự án quốc tế cho trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Phòng Quản lý khoa học xin giới thiệu một số hoạt động Vụ HTQT&TTTPHS và đối tác nước ngoài sẽ hỗ trợ Nhà trường trong thời gian tới như sau:

 

1. Xây dựng Chiến lược tăng cường năng lực cho cán bộ, Kiểm sát viên trong ngành Kiểm sát nhân dân dựa trên khảo sát nhu cầu đào tạo và báo cáo đánh giá nhu cầu đào tạo trong toàn ngành.

 

2. Hội thảo quốc tế về (1) Đổi mới phương pháp đào tạo đại học, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trong ngành Kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp và (2) Hoàn thiện các quy định của Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân về đào tạo và bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế. (Sẽ tổ chức vào quý 2, 3/2014 tại Hà Nội).

 

3. Hỗ trợ mua sách tham khảo bằng tiếng nước ngoài trong các lĩnh vực hình sự, dân sự, tội phạm học, tổ chức Nhà nước trên cơ sở danh mục sách dự kiến đề xuất mua của Nhà trường.

 

Thúy Hồng