Tin tức - Sự kiện

Hội nghị tập huấn Quy chế Quản lý đề tài khoa học, đề án của Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Ngày đăng tin: 09/08/2018

Ngày 08/8/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị tập huấn Quy chế Quản lý đề tài khoa học, đề án của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14) Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, công chức làm công tác nghiên cứu khoa học, tham mưu tổng hợp các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện kiểm sát quân sự trung ương; các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Lại Thị Thu Hà, Trưởng phòng Quản lý khoa học và tổng hợp Vụ 14 trình bày những nội dung cơ bản của Quy chế Quản lý đề tài khoa học, đề án của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Theo đó, Quy chế Quản lý đề tài khoa học, đề án của Viện kiểm sát nhân dân tối cao được xây dựng trên cơ sở quy định của Luật Khoa học công nghệ năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; kế thừa quy định còn phù hợp của Quy chế Đăng ký, xác định, tuyển chọn; triển khai thực hiện; tổ chức đánh giá, nghiệm thu và quản lý đề tài khoa học và Quy chế Đăng ký, xác định, tuyển chọn; đánh giá, nghiệm và quản lý chuyên đề nghiệp vụ; nghiên cứu tham khảo quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học cấp bộ của một số Bộ, ngành hữu quan như Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Tư pháp.

Quy chế này gồm 60 Điều, chia thành 04 Chương và 23 Phụ lục, quy định về trình tự, thủ tục đăng ký, xác định, tuyển chọn; triển khai thực hiện; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện; nghiệm thu và quản lý kết quả thực hiện các đề tài khoa học, đề án sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý Viện kiểm sát nhân dân tối cao; không điều chỉnh trình tự, thủ tục cấp, quản lý kinh phí; quy trình quản lý đề tài khoa học, đề án cấp nhà nước; các hoạt động nghiên cứu, thực hiện đề tài, đề án không sử dụng ngân sách nhà nước thuộc trách nhiệm quản lý của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quy chế hoàn thiện một số nội dung mang tính nguyên tắc chung trong thực hiện quy trình quản lý đề tài khoa học, đề án của Viện kiểm sát nhân dân tối cao; bổ sung quy định cụ thể nhằm phân định rành mạch giữa đề tài khoa học (đề tài khoa học cấp bộ, đề tài khoa học cấp cơ sở) và đề án để tạo thuận lợi áp dụng trong thực tiễn; sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện quy trình quản lý đề tài khoa học, đề án của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ 14 đánh giá việc xây dựng các đề tài khoa học, đề án nhằm làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý, cơ sở thực tiễn và đề xuất giải pháp để triển khai thực hiện quan điểm chỉ đạo, đường lối, chính sách vào thực tiễn công tác của Ngành.

Đồng chí Vụ trưởng Vụ 14 đề nghị đại biểu tham dự hội nghị nêu cao trách nhiệm, tích cực thảo luận nêu lên những kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn, những giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng đề tài khoa học, đề án của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Nguồn vksndtc.gov.vn/