Tin tức - Sự kiện

Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao sơ kết công tác nửa nhiệm kỳ 2014 - 2019

Ngày đăng tin: 31/10/2017

Ngày 30/10/2017, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự, chủ trì Hội nghị sơ kết công tác nửa nhiệm kỳ 2014 - 2019 Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đại diện Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tối cao; toàn thể Ban chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đại diện các Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham dự hội nghị.

Báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao nửa nhiệm kỳ 2014 - 2019 do đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao trình bày tại hội nghị đánh giá: Trong nửa nhiệm kỳ qua (tháng 6/2014 - tháng 6/2017), được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, lãnh đạo Viện, sự phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị, sự nỗ lực, đoàn kết của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hoạt động Công đoàn đã có nhiều khởi sắc, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chủ động trong việc tổ chức các phong trào thi đua theo phương châm thiết thực, hiệu quả; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vững mạnh. Hoạt động công đoàn đã thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, có hiệu ứng tốt trong mỗi đơn vị.

Cùng với sự phát triển của đất nước, đoàn viên Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao luôn giữ vững phẩm chất chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; đóng góp tích cực vào sự lớn mạnh của ngành, cơ quan, đơn vị. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao đoàn kết, thống nhất tập trung trí tuệ lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Công đoàn, tích cực thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XXIV Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nhiệm kỳ 2014-2019, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội IV Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đã đề ra.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn
Viện kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, đại biểu được nghe phổ biến nội dung các văn bản của Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng thời góp ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết hoạt động Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao nửa nhiệm kỳ 2014 - 2019 và Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được của Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Công đoàn bộ phận thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong nửa nhiệm kỳ 2014 - 2019. Về phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ, đồng chí Chủ tịch Công đoàn đề nghị các Công đoàn bộ phận tiếp tục tăng cường công tác giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổ chức tốt việc học tập, tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; các nghị quyết, chủ trương công tác của Công đoàn đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn tích cực, chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”, người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”. Nâng cao chất lượng tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao chất lượng phong trào phát huy sáng kiến và công tác nghiên cứu khoa học trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để làm hạt nhân cho phong trào thi đua yêu nước của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh. Tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai sâu rộng pháp luật, chính sách, chế độ liên quan đến nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; chủ động thực hiện và kiểm tra, giám sát việc chấp hành luật pháp, chính sách nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ nữ. Tập trung kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn, chấp hành chủ trương, nghị quyết và quản lý sử dụng tài chính công đoàn; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra; tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban kiểm tra Công đoàn. Thực hiện tốt công tác thu, chi, quản lý ngân sách công đoàn theo đúng quy định của Nhà nước và của Công đoàn cấp trên.

Hội nghị đã bầu bổ sung 01 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2014 - 2019 và bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V.

Nguồn http://www.vksndtc.gov.vn