Tin hoạt động trường

Giới thiệu 2 Bộ luật:  Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015

Ngày đăng tin: 08/01/2016

Ngày 08/01/2016, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tổ chức buổi giới thiệu hai Bộ luật mới là Bộ luật Dân sự và Bộ luật Tố tụng dân sự, đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua tháng 11 năm 2015, do TS. Hoàng Thị Quỳnh Chi – Phó Vụ trưởng Vụ Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, VKSND tối cao trình bày

Đến dự có Trưởng một số đơn vị, giảng viên các khoa của Trường, các học viên lớp đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát khóa 18 và sinh viên khóa I.

TS. Hoàng Thị Quỳnh Chi giới thiệu hai Bộ luật mới

Hai Bộ luật được giới thiệu là hai Bộ luật quan trọng nhằm cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013. Bộ luật Dân sự số 91/2015 được Quốc hội thông qua ngày 24-11-2015 có 689 điều, được bố cục thành 6 phần, 27 chương với những nội dung mới chủ yếu như: sửa đổi, bổ sung nhiều quy định để đáp ứng yêu cầu về xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế; có nhiều điểm mới mang tính nhân văn và khả thi công nhận, tôn trọng bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Tạo cơ chế bảo đảm cho người chưa thành niên, người có khó khăn trong nhận thức, người mất năng lực hành vi dân sự, qua đó giúp họ được bình đẳng với chủ thể khác trong quan hệ dân sự...; nhiều quy định mang tính cải cách, tạo bước đi lớn trong định hình cách ứng xử của cá nhân trong giao dịch dân sự. 

Bộ luật Tố tụng dân sự được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2015 có 517 Điều, bố cục gồm 42 chương với những nội dung mới thể hiện rõ nguyên tắc tranh tụng trong tố tụng dân sự được thực hiện trong suốt quá trình giải quyết vụ án theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013, như: Tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết vụ việc dân sự; Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan tiến hành tố tụng; Việc tranh tụng trong xét xử vụ án rút gọn được thực hiện như đối với vụ án thông thường...

 Ngọc Anh