Tin hoạt động trường

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường

Ngày đăng tin: 15/12/2017

Chiều ngày 14/12/2017, ThS. Vũ Thị Loan – Giảng viên khoa LLNN&PL Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã bảo vệ thành công đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường “Thiết kế các dạng bài tập trong môn lịch sử nhà nước pháp luật Việt Nam nhằm nâng cao năng lực tự học cho sinh viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội”. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài là PGS.TS. Vũ Thị Hồng Vân – Phó Hiệu trưởng Phụ trách Nhà trường.

Đề tài nghiên cứu khoa học do ThS. Vũ Thị Loan chủ nhiệm xuất phát từ yêu cầu đổi mới giáo dục, mục tiêu đào tạo của Trường, mục tiêu của môn học trong việc bồi dưỡng năng lực tự học cho sinh viên. Đề tài đi sâu nghiên cứu thiết kế một hệ thống bài tập với các đơn vị kiến thức trong môn học Lịch sử nhà nước pháp luật Việt Nam hiện đang được giảng dạy tại Trường để phát triển năng lực tự học cho sinh viên.

Hội đồng nghiệm thu đề tài nghe tác giả đề tài thuyết trình bảo vệ đề tài

Sau phần thuyết trình đề tài nghiên cứu, nhóm tác giả đề tài đã nhận được ý kiến nhận xét khách quan của các thành viên trong Hội đồng và được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài có ý nghĩa khoa học vì đã phân tích được cơ sở lý luận và thực tiễn của việc nâng cao năng lực tự học môn Lịch sử nhà nước pháp luật Việt Nam của sinh viên trong quá trình học tập; đóng góp các thiết kế và ứng dụng bài tập trong môn LSNNPLVN để nâng cao năng lực tự học của sinh viên Nhà trường rất khả thi, chi tiết và cụ thể.

Chủ tịch Hội đồng đề nghị các thành viên tham gia đề tài cần tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên để tiếp tục hoàn thiện và sớm chuyển giao kết quả nghiên cứu để ứng dụng vào thực tiễn trong thời gian tới.

Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí thông qua và đánh giá đề tài xếp loại Xuất sắc.

Sau nghiệm thu đề tài của ThS. Vũ Thị Loan, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tiếp tục triển khai nghiệm thu các đề tài khoa học đã hoàn thành nghiên cứu đăng ký bảo vệ.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội luôn được xác định là một nhiệm vụ quan trọng được Lãnh đạo Nhà trường đặc biệt quan tâm. Bởi nghiên cứu khoa học là con đường hiệu quả nhất để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phát triển năng lực sư phạm của mỗi cá nhân làm công tác giảng dạy và giáo dục; là một tiêu chí đặc biệt quan trọng để đánh giá chất lượng của Trường trong việc nâng cao, đảm bảo chất lượng của quá trình đào tạo, qua đó góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Trường.

Ngọc Anh

Các tin khác