Tin hoạt động trường

Hội nghị “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính”

Ngày đăng tin: 14/08/2017

Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính trong thời gian tới, ngày 23 và 24/7/2017, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức Hội nghị toàn Ngành về “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự hành chính” tại tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSNDTC chủ trì Hội nghị.

Hội nghị có sự tham gia của các đại biểu đến từ đơn vị Vụ kiểm sát thi hành án dân sự, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan thông tin, báo chí và đại diện Lãnh đạo các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trong toàn quốc cùng các Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính thuộc Viện kiểm sát cấp huyện của tỉnh Nghệ An.

Đ/c Nguyễn Thị Thủy Khiêm - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phát biểu chỉ đạo hội nghị

Nhằm tiếp tục thể chế chính sách xã hội hóa trong công tác thi hành án dân sự theo tinh thần Nghị quyết 49/NQ-TƯ ngày 02/06/2005 của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp, trong đó định hướng hoạt động của cơ quan Thi hành án dân sự; Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 45/2013/QH13 ngày 18/6/2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 616 NQ-UBTV/QH13 ngày 09/7/2013 về việc tổng kết 04 năm thực hiện Luật thi hành án dân sự và rà soát các qui định của pháp luật hiện hành, trên cơ sở đó xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự năm 2008, nhằm đáp ứng kịp thời chuyển biến của quá trình phát triển kinh tế, xã hội và điều chỉnh những điểm chưa phù hợp, thiếu thống nhất trong hệ thống pháp luật hiện hành. Ngày 25/11/2014, Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự số ký hiệu, 64/2014/QH13. Việc Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (Luật Thi hành án dân sự năm 2014) nhằm hoàn thiện thể chế về thi hành án dân sự, tiếp tục tạo chuyển biến cơ bản, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, góp phần bảo đảm thực hiện những qui định của Hiến pháp năm 2013. Theo đó, đảm bảo cho bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực phải được nghiêm chỉnh thi hành; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự; giảm cơ bản việc tồn đọng; đề cao việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được thi hành án, nhất là người phải thi hành án, hạn chế sự chây ỳ kéo dài của người phải thi hành án. Mặt khác, Luật Thi hành án dân sự năm 2014 đã xác định rõ vai trò, trách nhiệm của Cơ quan Thi hành án dân sự, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp và các Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự…

Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính, ngày 20 tháng 12 năm 216, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định số 810/QĐ-VKSTC về việc ban hành Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính thay thế Quy chế công tác kiểm sát thi hành án dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 255/2013/QĐ-VKSNDTC- V10 ngày 19/6/2013 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Sau gần 01 năm thực hiện Quy chế, kết quả công tác thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực, với chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, cùng với tiến hành kiểm sát các lĩnh vực khác, VKSND các cấp đã kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự, đã phát hiện nhiều dạng loại vi phạm nghiêm trọng, qua đó đã ban hành kiến nghị, kháng nghị yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự các cấp tổ chức khắc phục vi phạm; hầu hết kiến nghị, kháng nghị của VKSND đều được các cơ quan thi hành án dân sự tiếp thu, chấp nhận. Có thể khẳng định rằng, sự nỗ lực của VKSND các cấp trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc lập lại trật tự kỷ cương trong hoạt động thi hành án dân sự, trong đó có công tác kiểm sát việc thu hồi tài sản về tham nhũng, thu hồi tài sản cho Nhà nước, việc thi hành án có liên quan đến tổ chức tín dụng, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên đương sự và của Nhà nước, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị của địa phương; hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự có tác dụng bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Điểm đáng chú ý là, từ kết quả hoạt động thi hành án dân sự của cơ quan thi hành án dân sự các cấp luôn luôn năm sau đạt chỉ tiêu cao hơn năm trước, là có sự đóng góp hiệu quả của Lãnh đạo, Kiểm sát viên và công chức làm công tác kiểm sát thi hành án dân sự của VKSND các cấp.

 Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, trong thời gian qua thông qua công tác kiểm sát thi hành án dân sự, nhận thấy tình trạng cơ quan thi hành án dân sự và Chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành án vẫn còn để xảy ra những vi phạm, có nhiều vi phạm nghiêm trọng phải xử lý hình sự; vẫn còn nhiều việc thi hành án tồn đọng chưa giải quyết được, chủ yếu là những việc có tài sản thế chấp đã đưa ra bán đấu giá nhưng chưa bán được; một số tài sản thế chấp chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật, không đúng thực trạng ban đầu theo hồ sơ thế chấp. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các cơ quan có trách nhiệm trong công tác thi hành án dân sự còn thiếu chặt chẽ, cụ thể là công tác phối hợp giữa Cơ quan Thi hành án dân sự các cấp với Tòa án nhân dân các cấp chưa thực sự có hiệu quả; tình trạng bản án tuyên không rõ, khó thi hành vẫn còn tồn tại nhưng Tòa án chưa kịp thời giải thích, ảnh hưởng đến tiến độ thi hành án dân sự, việc cung cấp thông tin về tài sản thế chấp ở một số tổ chức tín dụng, Ngân hàng đôi lúc còn gặp khó khăn do thiếu sự hợp tác, việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền trong việc xử lý đối với diện tích đất, diện tích xây dựng so với giấy chứng nhận quyền sở hữu có sự chêch lệch còn chậm… dẫn tới việc tài sản bán đấu giá thành nhưng không tiến hành giao được tài sản cho người mua trúng đấu giá, nên không thể thực hiện được việc thanh toán tiền thi hành án theo qui định của pháp luật, đây cũng là nguyên nhân phát sinh việc khiếu nại, tố cáo phức tạp của đương sự và người mua trúng đấu giá tài sản THA thời gian qua…Những thực trạng trên đã phần nào làm giảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động thi hành án dân sự, nhất là trong việc thi hành án về thu hồi tài sản về tham nhũng, thu hồi tài sản cho nhà nước, việc thi hành án có liên quan đến tổ chức tín dụng. Theo báo cáo của 63 Viện kiểm sát địa phương thì trong năm 2016 có tới 391 bản án, quyết định Tòa án chuyển cho cơ quan thi hành án dân sự chậm, đáng chú ý có 49 bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành. Nhưng đến nay các ngành vẫn chưa xây dựng được cơ chế phối hợp giải quyết cụ thể, dẫn tới việc thi hành án để tồn đọng kéo dài.

Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính trong thời gian tới, ngày 23 và 24/7/2017, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tổ chức Hội nghị toàn Ngành về “Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự hành chính” tại tỉnh Nghệ An do đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSNDTC chủ trì Hội nghị, Hội nghị có sự tham gia của các đại biểu đến từ đơn vị Vụ kiểm sát thi hành án dân sự, các đơn vị nghiệp vụ có liên quan thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh, các cơ quan thông tin, báo chí và đại diện Lãnh đạo các Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trong toàn quốc cùng các Kiểm sát viên làm công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính thuộc Viện kiểm sát cấp huyện của tỉnh Nghệ An.

TS. Vũ Thị Hồng Vân - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Hội nghị chủ yếu tập trung về những thành tựu, khó khăn, vướng mắc của công tác kiểm sát thi hành án dân sự trong thời gian qua đồng thời nêu ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự trong thời gian tới, những nội dung sau được Hội nghị thảo luận và nghiên cứu:

- Những nội dung cơ bản của Quy chế Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 810/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2016 Viện trưởng VKSND tối cao;

- Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát thi hành án dân sự đối với việc thu hồi tài sản về tham nhũng, thu hồi tài sản cho nhà nước, việc thi hành án có liên quan đến tổ chức tín dụng;

- Công tác kiểm sát thi hành án dân sự của Viện kiểm sát nhân dân đối với các vụ việc THADS phải áp dụng biện pháp cưỡng chế mà tài sản thi hành án là đất đai, nhà ở;

- Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kháng nghị, kiến nghị của VKSND trong kiểm sát thi hành án dân sự, hành chính.

Ngoài ra, Hội nghị dành phần lớn thời gian để các đại biểu phát biểu tham luận, sau đó Vụ nghiệp vụ giải đáp và lãnh Đạo Viện kết luận và chỉ đạo triển khai kết quả Hội nghị.

Trong tình hình hiện nay, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cải cách tư pháp, nhất là công tác thi hành án dân sự, hành chính, Viện kiển sát nhân dân các cấp cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp với cơ quan Thi hành án dân sự và các cơ quan khác có liên quan (Tòa án, Công an, Thanh tra, Ban Nội chính...) chủ động đề ra những giải pháp có hiệu quả nhằm giải quyết dứt điểm các việc thi hành án phức tạp, kéo dài hoặc những việc thi hành án có giá trị tài sản lớn liên quan đến thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, thu hồi tài sản cho Nhà nước và các tổ chức tín dụng. Đồng thời, rà soát, tổng hợp những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự và kiểm sát thi hành án dân sự để kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tìm ra những giải pháp tháo gỡ, nhất là những vướng mắc về những qui phạm pháp luật chưa được hướng dẫn hoặc những vấn đề nhận nhận thức pháp luật chưa thống nhất giữa các ngành.

Hình ảnh toàn cảnh hội nghị

Bên cạnh đó, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục chỉ đạo, đổi mới kiện toàn công tác tổ chức-cán bộ, sắp xếp cán bộ làm công tác kiểm sát thi hành án dân sự hợp lý, ổn định theo hướng chuyên sâu. Nghiên cứu bổ sung Kiểm sát viên làm công tác này ở cấp tỉnh, tránh tình trạng Kiểm sát viên phải kiêm nhiệm đối với Viện kiểm sát cấp huyện; quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ công chức, Kiểm sát viên. Tăng cường công tác hướng dẫn chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc; chủ động phối hợp các ngành hữu quan ở Trung ương nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự; tiếp tục kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn những điểm chưa rõ, vướng mắc, chồng chéo giữa các luật chuyên ngành. Đặc biệt là định kỳ tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, Kiểm sát viên trong toàn ngành về công tác kiểm sát thi hành án dân sự theo hướng chuyên sâu để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Vũ Thị Hồng Vân

Các tin khác