Tin hoạt động trường

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội giới thiệu Giáo trình Luật tố tụng hình sự Việt Nam, xuất bản tháng 9 năm 2016

Ngày đăng tin: 08/10/2016

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 được Quốc hội khóa XIII, tại kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/10/2015. Kế thừa các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã thể chế hóa các chủ trương cải cách tư pháp của Đảng và Hiến pháp năm 2013.

Trên cơ sở các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, các văn bản luật có liên quan và các hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tổ chức biên soạn Giáo trình Luật tố tụng hình sự Việt Nam do TS. Phạm Mạnh Hùng chủ biên, nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu và học tập của giảng viên, học viên và sinh viên Nhà trường.

Giáo trình gồm 3 phần, chia thành 18 chương, trình bày một cách logic và khoa học về những vấn đề cơ bản của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam đã cố gắng phân tích làm rõ các quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan và một số quy định về hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự. Từ đó, giúp cho học viên, sinh viên hiểu rõ hơn các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 để áp dụng vào các tình huống thực tiễn.

Xin giới thiệu cùng bạn đọc Giáo trình luật tố tụng hình sự Việt Nam.

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIỂM SÁT HÀ NỘI