Tin tức

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Ngày đăng tin: 20/05/2016

Chiều ngày 19/5/2016, thực hiện Kế hoạch của Đảng ủy Trường về việc tổ chức học tập, quán triệt, và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ủy Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết từ đó vận dụng vào thực tiễn cuộc sống, công tác cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Nhà trường

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hạnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng đề nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động, các Đảng viên là học viên, sinh viên của Trường tham gia Hội nghị đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung học tập, nghiên cứu, trao đổi, tiếp thu, nắm bắt đầy đủ tinh thần của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.  

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Vũ Đức Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương truyền đạt nội dung Nghị quyết

Hội nghị đã nghe đồng chí Vũ Đức Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương giới thiệu, phân tích và làm rõ những nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, cụ thể là: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Đồng chí nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp mang ý nghĩa lịch sử trọng đại, định hướng, cổ vũ và động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Nội dung văn kiện Đại hội XII được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI, của các Hội nghị Trung ương và đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây. Văn kiện Đại hội có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng ta trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Kết thúc Hội nghị, Nguyễn Đức Hạnh – Phó Bí thư Đảng ủy đã yêu cầu các đảng viên học tập, nghiên cứu, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở chi bộ mình nghiêm túc, thiết thực, vận dụng linh hoạt các nội dung của Nghị quyết để Nghị quyết Đại hội thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao./.

Ngọc Anh