Tin tức

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Ngày đăng tin: 04/06/2014

Ngày 06/5/2014, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ số A – 1181.

Theo đó, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ sau: 1) Tổ chức và tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, nghiên cứu cải tiến phương pháp đào tạo, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; nghiên cứu ứng dụng để tham gia giải quyết những vấn đề có tính chiến lược của ngành Kiểm sát; đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho công chức, viên chức ngành Kiểm sát. 2) Biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và các tài liệu nghiên cứu khoa học. 3) Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Trường.

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học công nghệ đã khẳng định Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội chính thức là một Tổ chức khoa học và công nghệ theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 và được xác lập các quyền như: 1) Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. Tổ chức khoa học và công nghệ công lập được Nhà nước giao biên chế. 2) Đăng ký tham gia tuyển chọn hoặc được giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; ký kết hợp đồng khoa học và công nghệ; đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài về khoa học và công nghệ. 3) Thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp khoa học và công nghệ trực thuộc, văn phòng đại diện, chi nhánh trong nước và ở nước ngoài để hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. 4) Hợp tác, liên doanh, nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân; góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để hoạt động khoa học và công nghệ và hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật. 5) Được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; chuyển giao, chuyển nhượng kết quả hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. 6) Công bố kết quả hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định của Luật báo chí, Luật xuất bản và quy định khác của pháp luật. 7) Tư vấn, đề xuất ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển khoa học và công nghệ của Nhà nước với cơ quan có thẩm quyền. 8) Tham gia hoạt động hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ. (Điều 13, Luật Khoa học và Công nghệ 2013).

Sau đây là toàn văn Giấy chứng nhận:
Hải Yến