Đoàn TN

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác truyền thông của Đoàn viên Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Ngày đăng tin: 27/03/2018

Công tác truyền thông luôn là một trong những công tác quan trọng của ngành Kiểm sát, thông qua công tác này nhằm phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, hoạt đông xã hội của ngành Kiểm sát, từ đó góp phần đưa hình ảnh người cán bộ kiểm sát đến với nhân dân; giúp các cơ quan, tổ chức, Chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân hiểu sâu sắc hơn về chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác này, trong những năm qua, Đoàn thanh niên Trường ĐHKSHN đã tập trung tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông; đa dạng hóa các hình thức, nội dung tuyên truyền, phù hợp với từng thời điểm và từng giai đoạn; đồng thời chỉ đạo các Ban, các Câu lạc bộ, Liên Chi đoàn và các Chi đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác này.

Trên cơ sở sự chỉ đạo và định hướng trên, trong năm qua, công tác truyền thông của Trường ĐHKSHN đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào kết quả chung của Nhà trường. Tiêu biểu là việc tuyên truyền thông qua các hoạt động như kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kỷ niệm ngày thành lập ngành Kiểm sát; các hoạt động thanh niên tình nguyện; các hoạt động văn nghệ, các cuộc thi quan trọng của các Ban, các Câu lạc bộ, của các Liên chi đoàn và các Chi đoàn. Trong công tác viết tin, bài đăng Website thông tin điện tử của Trường ĐHKSHN, một số Đoàn viên đã chủ động tích cực tham gia, gửi nhiều bài viết có chất lượng cao.

Mặt khác, trong năm qua, Đoàn thanh niên Trường ĐHKSHN tiếp tục duy trì được một hình thức truyền thông có chất lượng và hiệu quả cao, đó là thông qua trang Facebook Đoàn thanh niên Trường ĐHKSHN, những quy định mới của pháp luật, các hoạt động của VKSND tối cao, của Trường ĐHKSHN, của Đoàn thanh niên hay của các Ban, các CLB, các Liên chi đoàn và các Chi đoàn đều được cập nhật rất kịp thời đến độc giả. Đây không chỉ đơn thuần là một hình thức thực hiện công tác truyền thông mà đã thực sự trở thành một diễn đàn, một kênh để các Đoàn viên Nhà trường có thể trao đổi, thông tin về các hoạt động của ngành, của Nhà trường và của Đoàn thanh niên. Với việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả các hoạt động trên cùng với việc chủ động tích cực, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các đoàn viên, đặc biệt là các thành viên trong Ban truyền thông của Đoàn thanh niên Trường ĐHKSHN, công tác truyền thông của Đoàn thanh niên trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Bên cạnh những kết quả đạt được như đã nêu trên thì công tác truyền thông của Đoàn thanh niên Nhà trường trong thời gian qua vẫn còn bộc lộ một số khiếm khuyết, hạn chế, cần kịp thời khắc phục trong thời gian tới, đó là:

- Một số Đoàn viên chưa chủ động trong việc thực hiện công tác truyền thông của Chi đoàn mình và điều này đã làm giảm đi vai trò của các Chi đoàn đối với Đoàn thanh niên Nhà trường trong công tác này.

- Chưa thực sự đổi mới về nội dung và hình thức truyền thông; các hình thức truyền thông mới chỉ nằm trong khuôn khổ đưa tin đối với các hoạt động của Đoàn thanh niên; chưa chú trọng nhiều đến việc viết các bài mang tính nghiên cứu, trao đổi về pháp luật, về chuyên môn nghiệp vụ của ngành.

- Trong năm qua vẫn chưa có thêm những chương trình, cuộc thi mang tính chất tuyên truyền, phổ biến hình ảnh của các Đoàn viên Trường ĐHKSHN hay của Nhà trường, hay còn chưa có những sự liên kết, phối hợp với các cơ sở khác tổ chức các chương trình, cuộc thi mang tính chất tương tự.

Những hạn chế trên đã ảnh hưởng tới hiệu quả công tác truyền thông của Đoàn thanh niên Trường ĐHKSHN và đây cũng là những vấn đề đang đặt ra đối với mỗi đoàn viên, cần phát huy tốt hơn nữa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình; khẳng định vị trí quan trọng của mình trong các hoạt động của Đoàn thanh niên, trong đó có công tác truyền thông.

Để nâng cao chất lượng công tác truyền thông của Đoàn thanh niên Trường ĐHKSHN trong năm 2018 và những năm tiếp theo thì cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất: Cần đổi mới về nội dung, hình thức truyền thông. Nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp, hấp dẫn là những nhân tố quyết định đến chất lượng của công tác truyền thông. Trong thời gian tới, Đoàn thanh niên, cụ thể là Ban truyền thông trực thuộc Đoàn thanh niên cần quan tâm hơn đến việc đổi mới nội dung và hình thức truyền thông theo hướng nội dung tuyên truyền cần sát hợp hơn với việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Thứ hai: Phát huy tối đa vai trò của từng Đoàn viên để mỗi Đoàn viên là một tuyên truyền viên. Đồng thời, các Ban, các Câu lạc bộ, Liên Chi đoàn và các Chi đoàn cần xem xét việc giao chỉ tiêu về số lượng các tin bài liên quan đến công tác truyền thông cho mỗi Đoàn viên nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông của Đoàn thanh niên nói chung và của các Ban, CLB, Liên Chi đoàn và Chi đoàn nói riêng. Mặt khác, cần thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt đoàn để thảo luận, trao đổi về công tác truyền thông và kỹ năng thực hiện các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác truyền thông.

Thứ tư: Việc truyền thông của Ban truyền thông Đoàn thanh niên cần có những kế hoạch cụ thể theo từng nội dung, từng chuyên đề phù hợp với từng giai đoạn, từng thời điểm; trong đó có sự phân công giao trách nhiệm rõ ràng cho từng đoàn viên trên cơ sở phù hợp với lĩnh vực công việc mà Đoàn viên đó đảm nhận, lấy kết quả việc thực hiện công tác truyền thông là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại Đoàn viên hàng năm.

Thứ năm: Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, các Ban, các Câu lạc bộ, các Liên chi đoàn và Chi đoàn cũng cần kịp thời tham mưu với Ban chấp hành để biểu dương, khen thưởng đối với các đoàn viên có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác truyền thông. Bên cạnh đó, cũng cần thường xuyên rút kinh nghiệm đối với những Đoàn viên chưa thực hiện tốt công tác này.

Có thể thấy, công tác truyền thông luôn được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của Đoàn thanh niên Trường ĐHKSHN; đây không những là hoạt động thể hiện vai trò xung kích của Đoàn mà còn là nhiệm vụ mà Đảng uỷ và Lãnh đạo Trường ĐHKSHN đã giao cho Đoàn thanh niên. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, yêu cầu đặt ra đối với BCH Đoàn thanh niên là cần triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đã nêu trên; đối với mỗi Đoàn viên là cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, chịu khó học hỏi nâng cao những kỹ năng nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác tuyên truyền được giao; góp phần nâng cao vị thế của ngành Kiểm sát, của Trường ĐHKSHN, đưa hình ảnh người cán bộ kiểm sát đến gần dân hơn; từ đó góp phần cùng ngành và Nhà trường hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt mọi nhiệm vụ chính trị.

Ban truyền thông – Đoàn thanh niên Nhà trường